fbpx Helsetilstanden varierer mye i Oslo Hopp til hovedinnhold

Helsetilstanden varierer mye i Oslo

Det er stor helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere i Oslo. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet. Her blir også nordmenn sammenlignet med innvandrergruppene.

Fem av de største innvandrergruppene, fra Pakistan, Tyrkia, Iran, Vietnam og Sri Lanka, ble sammenlignet med hverandre og med den norske befolkningen. 

Alderen deres gjenspeiler innvandrerhistorien til Norge. Pakistanerne har høyest gjennomsnittsalder, srilankerne lavest.

Målet er å kunne skreddersy helsetilbudene bedre.

Det viser seg å være er store forskjeller innenfor de enkelte gruppene. De med høy utdanning har generelt bedre helse enn dem som har lav utdanning – helt uavhengig av fødeland. 

Generelle funn:  
9 av 10 immigranter bor i Oslo øst.
Menn har høyere utdanning enn kvinnene – særlig blant innvandrere fra Tyrkia og Pakistan.
Iranere og nordmenn har gjennomgående høyere utdanning enn de andre gruppene i studien,  både kvinner og menn.
Flere menn enn kvinner har fulltidsarbeid, det gjelder alle grupper. Pakistanske kvinner hadde den laveste andelen.
Flere menn enn kvinner lever alene. Dette gjelder særlig iranere og etnisk norske. Blant srilankere og pakistanere er det færre som lever alene. 

Selvrapportert helse
Norskfødte rapporterer oftere at de har god helse sammenlignet med innvandrergruppene. 
De med høyest utdanning opplever bedre helse enn de med lavere utdanning, uansett hvlken etnisk opprinnelse. 
Menn fra Sri Lanka og Tyrkia med høy utdanning sa de hadde bedre helse enn menn fra Norge med lav utdanning. Den samme forskjellen finnes mellom kvinner fra Sri Lanka med høy utdanning og norske kvinner med lite utdanning.
Kvinner rapporterte oftere muskel- og skjelettlidelser enn menn.
Diabetes hadde høyest forekomst blant pakistanere og srilankere.
Det ble generelt rapportert om høyere forekomst av kroniske sykdommer og lidelser blant innvandrergruppene enn blant nordmenn. 

Risikofaktorer
Vietnamesiske menn spiser minst frukt og grønnsaker, mens tyrkiske kvinner hadde det høyeste inntaket av slike matvarer. Nordmenn ligger midt på treet.
Menn drikker mer brus enn kvinner. Her topper tyrkiske menn statistikken.
Menn drikker også mer helmelk. Her ligger pakistanske menn på topp og nordmenn lavest.
Immigranter er ikke så fysisk aktive som nordmenn. 

Noen innvandrergrupper bruker tradisjonelt mye frukt og grønnsaker – noe som reduserer risiko for flere kroniske sykdommer.

Tyrkerne røyker mest
Røykevaner varierer enormt mellom alle gruppene. Generelt røyker menn mer enn kvinner unntatt blant de norske, der kvinner røyker mer enn menn. 

Flest røykere finnes blant menn fra Tyrkia (53%) og Iran (42%), mens man finner færrest røykere blant srilankiske kvinner (0%), vietnamesiske og pakistanske kvinner (4%) og blant srilankiske menn (19%). 

Med unntak av en gruppe, er forekomsten av røyking blant innvandrerkvinner nesten lik null. Dette vil ha stor betydning for forekomst av hjerte-karsykdommer og kreft i disse gruppene.

Drikker mest
Nordmenn hadde det høyeste alkoholinntaket av alle. 9 av 10 kvinner fra Tyrkia, Sri Lanka og Pakistan drikker ikke alkohol i det hele tatt eller mindre enn en gang i måneden. Dette gjaldt også pakistanske menn, mens menn fra Sri Lanka, Vietnam, Iran og Tyrkia rapporterte et noe høyere alkoholforbruk uten å komme i nærheten av forbruket blant nordmenn. 

Alle innvandrergrupper bruker betydelig mindre alkohol enn norske. Dermed er alle problemer knyttet til alkoholinntak redusert i disse gruppene.

Overvekt
Overvekt er generelt en utfordring blant tyrkiske og pakistanske kvinner. Rundt halvparten har en kroppsmasseindeks (KMI) over 30 – noe som kommer i kategorien fedme.
Blant vietnamesiske kvinner er det svært få (3-4%) som har KMI over 30.
Blant alle innvandrergruppene var fedme mer vanlig blant kvinner enn blant menn. Blant de norske er det omvendt.
Magefett – (mage hofte ratio over 1 for menn og over 0.9 for kvinner) – var mest vanlig blant kvinner fra Sri Lanka og Pakistan. Dette henger også sammen med høy forekomst av diabetes i disse gruppene. 

Blodtrykk
Størst forekomst av høyt blodtrykk ble funnet blant nordmenn. Lavest blodtrykk hadde iranere.
Verdiene for ” det gode kolesterolet” (HDL) er høyest hos norske og lavest blant pakistanere og srilankere.

De fleste i innvandrergruppene har lavere blodtrykk enn de norske. Dette har betydning for hjerte-karsykdommer. 

Legen
Kvinner rapporterer generelt om flere psykiske problemer enn menn. Tyrkiske og iranske kvinner (40%) har den største andelen med symptomer på psykiske plager. De norske kommer best ut. Særlig er andelen norske menn med psykiske symptomer ganske lav.

Immigranter benytter seg oftere av fastlegen enn norske.
Tyrkere og iranere oppsøker oftest psykolog/psykiater.
Legevakten er hyppigst besøkt av tyrkere og minst av norske. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse