fbpx Krever at Ahus finner feilbehandlede pasienter Hopp til hovedinnhold

Krever at Ahus finner feilbehandlede pasienter

Både Pasientombudet og Norsk Pasientskadeerstatning mener at sykehuset nå må informere pasienter og pårørende om skadene som ble oppdaget gjennom et internt kvalitetsprosjekt.

I et internt kvalitetsprosjekt fant Ahus 210 pasienter som var blitt påført skader ved sykehuset. Åtte pasienter døde av skadene. Saken ble omtalt i Sykepleien nr. 14/08.

Pasientombudet i Akershus har nå sendt et brev til Ahus, og ber om at de berørte pasientene og pårørende blir informert om funnene og retten til å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Må melde fra


Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE mener også at Ahus nå må vurdere de funnene som er gjort i journalprosjektet.

– Dersom det foreligger skader som pasienten ikke er kjent med fra før, må sykehuset melde fra til pasienten om dette. Sykehuset må også gi informasjon om mulighet til å søke om erstatning etter pasientrettighetsloven, sier han.

Jørstad oppfatter det slik at selve journalprosjektet utelukkende tar sikte på intern læring, mens det nå er opp til behandlingsmiljøet ved sykehuset å sørge for at pasientene for informasjonen de har rett på.

Store mørketall

– Vi synes denne journalgjennomgangen er et verdifullt bidrag til å sette fokus på hyppigheten av uønskede hendelser og å øke kunnskapsnivået om pasientskader og betydningen av å jobbe med økt pasientsikkerhet, sier han.

– Generelt vet vi at det er flere pasientskader enn det som kommer fram i vanlige kanaler, som tilsynssaker og erstatningskrav. I NPE er vi derfor ganske sikre på at det er store mørketall og at mange saker ikke meldes til oss, blant annet fordi pasienten ikke har fått informasjon om skaden og retten til å søke erstatning, kommenterer Jørstad.

Normal risiko?


I rundskriv til lov om spesialisthelsetjenester heter det at skader som ligger innenfor normal risiko i forbindelse med ytelse av helsetjeneste ikke skal meldes til tilsynsmyndighetene, altså fylkeslegen. Skader som ligger innenfor normal risiko defineres som skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for behandlingen på alle måter er korrekt faglig utført, med unntak av sjeldne komplikasjoner som medfører betydelig skade.

Samtidig pålegges alle helseinstitusjoner å melde fra til fylkeslegen om betydelige personskader som har blitt påført pasienter både på grunn av ytelse og mangel på ytelse av helsetjenester. Også hendelse som kunne ha ført til betydelig skade skal meldes.


– Blir informert


Prosjektet som går gjennom journalene har ikke ressurser til å spore opp pasientene.

– Når det gjelder journalundersøkelsen, er dette en del av sykehusets interne verktøy for å sette fokus på pasientsikkerhet og for å kunne måle effekten på systemnivå av iverksatte forebyggende tiltak på avdelings-, divisjons- og sykehusnivå. Ved å benytte dette verktøyet, får man ikke frem om pasienten er informert om en skade eller komplikasjon, dette må sikres gjennom sykehusets ordinære prosedyre for å ivareta den enkelte pasients rettigheter, sier Anne Wenche Lindboe, konstituert kvalitetssjef ved Ahus.

Hun sier at pasienter som blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, blir informert:


– Hendelsen dokumenteres i pasientjournalen og pasienten gjøres kjent med muligheten til å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I tillegg vil denne type hendelser i enkelte tilfeller omfattes av meldeplikten som sykehuset har til Helsetilsynet i Oslo og Akershus. I sykehusets interne avviksmeldingssystem er det lagt inn en ekstra kontroll i forhold til å sikre at informasjon er gitt til pasienten og at de er gjort kjent med muligheten til å søke om erstatning, sier Anne Wenche Linboe.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse