fbpx Likelønnsrapport … hva så? Hopp til hovedinnhold

Likelønnsrapport … hva så?

Likelønnskommisjonens rapport er sendt på høring med svarfrist 1. september. Men er det noen som tror rapporten vil tette lønnsgapet mellom kvinner og menn?

Vi har stilt Sykepleierforbundets leder Lisbeth Normann, Spekter Helses forhandlingsleder Anne-Kari Bratten og KS’ forhandlingsleder Per Kristian Sundnes, spørsmålet: Tror du likelønnskommisjonens rapport fører til likere lønn mellom kvinner og menn?

Lisbeth Normann: – Rapporten som sådan fører neppe til høyere lønn. Men tiltakene kommisjonene foreslår vil gjøre det, dersom det er politisk vilje til å gjennomføre det kommisjonen foreslår. Viktigst i så måte er at det settes av særskilte midler gjennom statsbudsjettet til kvinnedominerte grupper med inntil 4-årig høyere utdanning i offentlig sektor. 

Per Kristian Sundnes: – Vi støtter langt på vei forslagene kommisjonen kommer med, men jeg tror vel ikke rapporten er det columbi-egget som løser likelønnsgapet. Det er det vel ingen som tror. 

Anne-Kari Bratten: – Jeg tror all den dokumentasjonen som finnes i rapporten på sikt vil føre til likere lønn mellom kvinner og menn, fordi rapporten på en grundig måte dokumenterer årsakene til at kvinner fremdeles tjener dårligere enn menn. Alle disse faktaene vil måtte få konsekvenser for både arbeidslivs- og familiepolitikken i Norge. 

Rapporten viser blant annet meget godt at kvinner og menn tjener likt frem til kvinner får barn og begynner å jobbe deltid. For meg er det et stort tankekors at nesten 50 prosent av alle mødre jobber deltid, mens bare fem prosent av pappaene gjør det. Likeledes viser rapporten det vi visste fra før, nemlig at Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden. Etter Spekters syn manglet rapporten dokumentasjon og analyser av de ulike forhandlingssystemenes betydning for likelønn. Partene har fremdeles en stor jobb å gjøre i forbindelse med lønnsoppgjør når det gjelder likelønn.

Kommisjonens forslag
I rapporten foreslår kommisjonen følgende tiltak for likelønn: 

1. Likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes.
2. Tre milliarder i lønnsløft i offentlig sektor.
3. Lavlønns- og kvinnepott i privat sektor.
4. Likere deling av foreldrepermisjonen. Forslaget innebærer at en tredjedel av foreldrepengeperioden reserveres til far og en tredjedel til mor, etter mal av den islandske foreldrepengeordningen.
5. Rettigheter etter endt foreldrepermisjon. Organisasjonene i arbeidslivet oppfordres til å innføre en tariffestet rett for arbeidstakere som har fravær fra arbeidsplassen på grunn av foreldrepermisjon. Forslaget innebærer at disse får tariffestet rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg – som minimum – ved tilbakekomst til arbeidsplassen.
6. Rekruttering av kvinner til ledelse. Regjeringen utformer et prosjekt med støtte til virksomheter og organisasjoner med sikte på å øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger. Ordningen kan utformes slik at bedrifter og andre kan søke om midler til målbevisst arbeid med sikte på å øke kvinneandelen i lederstillinger. Prosjektet får en størrelse som gir rom for årlige utgifter til ordningen på 10 millioner kroner.

Rapporten som sådan fører neppe til høyere lønn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse