fbpx Streiken i Oslo er over Hopp til hovedinnhold

Streiken i Oslo er over

Klokken 15.00 ble Unio og Oslo kommune enige om ny tariffavtale. Det er inngått en særskilt protokoll mellom partene som tilsvarer protokollen mellom KS og Unio.

Unio streiket i 12 dager i Oslo. Nå er det over. I morgen må alle tilbake på jobb.
Før de lokale forhandlingene er over, er det imidlertid vanskelig å si hvor mye sykepleierne i Oslo kommer til å få.

Er du fornøyd?
Si din mening i kommentarfeltet øverst til høyre på siden.

Resultat tariffoppgjøret i Oslo etter streiken 

Den økonomiske rammen på oppgjøret i 2008 er 6,4 %.
Lønnstillegg i Oslo kommune er basert på tre elementer, hvor pengene blir fordelt gjennom generelle tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger. 

• Generelt tillegg:
Kr 13 100,- til alle opp til lønnstrinn 44, fra lønnstrinn 45 er tillegget på 3,4 %. Dette tillegget
gis fra 1.mai 2008. 

• Sentral justeringspott:
Det er satt av en justeringspott på 1,0 % av lønnsmassen på årsbasis. Det tilsvarer 1,5 % pr 1.5.2008 og fordelingen av disse midlene skal det forhandles om i september. Tillegg som avtales i disse forhandlingene har virkningsdato 1. mai 2008. 

Det er lagt inn en føring på justeringsforhandlingene: 

”Oslo kommune ønsker ved disse sentrale lønnsmessige tiltak å prioritere utdanningsgruppene, særlig undervisningspersonalet, og å flytte årsverk fra de laveste alternativ i de laveste lønnsrammene. 

• Lokale forhandlinger: 

Det er satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,4 % på årsbasis. Det tilsvarer 2,8 % per  1.7.2008.
I tillegg kommer resirkulerte midler. Virkningsdatoen for tillegg som avtales i de lokale forhandlingene er 1. juli 2008. 

I meklingsmannens protokoll fra 5. juni står det: 

”Oslo kommune og Unio har felles målsetting om at gode prosesser skal bygge gjensidig tillit og likeverdighet mellom partene i årets lokale forhandlinger. Det skal være likeverdighet i forhandlinger og det forutsettes at partene har gjensidig forståelse av partenes rolle i en forhandlingssituasjon. I dette ligger også avsetting av tilstrekkelig tid og ressurser til
gjennomføringen. Retningslinjer for lokale forhandlinger skal drøftes med forhandlingssammen- slutningene i etterkant av tariffrevisjonen og i god tid før gjennomføring av forhandlingene i den enkelte virksomhet. Oslo kommune og Unio vil til disse drøftingene ta med seg den kunnskap som har fremkommet gjennom Agendas rapport vedrørende evaluering av de lokale forhandlingene for undervisningspersonale i Oslo kommune. Oslo kommune og Unio er enige om at retningslinjene for lokale forhandlinger skal følges i alle virksomheter i Oslo kommune.” 

Fellesbestemmelsene 

Det er gjort noen forbedringer i fellesbestemmelsene:
- Lørdag og søndags tillegget økes fra kr 27 til kr 35.
- En bedre bestemmelse for å redusere bruken av uønsket deltid.
- Minst en gang i året skal partene drøfte prinsippene for innleie av arbeidskraft og
midlertidige stillinger.
– Bestemmelsene om avtalefestet ferie er lagt inn i overenskomsten.
– Gravide arbeidstakere har fått forbedret sine rettigheter ved risikofylt arbeid eller
arbeidsmiljø.
– Arbeidstakere som har vært ute i svangerskapspermisjon må fra nå av bare ha
gjeninntrådt i arbeidsforholdet for å få lønn under ny permisjon.
– Bedrede rettigheter når det gjelder lønn under fødselspermisjon ved tilsetting i Oslo
kommune.
– All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut ved ansettelse etter 1.5.2008
Generelle særbestemmelser
Kommunens virksomheter skal etablere tiltak for å motivere seniormedarbeidere til å stå
lenger i arbeid. 

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet 

Nytt kriterielønnssystem for skoleledere, med høyere innplassering basert på elevtall.
Avtalefestet pensjon(AFP)
Det er enighet om en AFP-ordning på linje med statlig sektor og kommunal sektor for øvrig.
Den endelige utformingen av AFP i offentlig sektor gjøres først i lønnsoppgjøret i 2009.
Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på både offentlig tjenestepensjon og
AFP i offentlig sektor 

Mellomoppgjøret i 2009 

Det er vanlig streikerett knyttet til forhandlingene om lønnsregulering i 2009.
Det er også enighet om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige
økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt
lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området og andre
sammenlignbare tariffområder. 

Videre står det følgende i meklingsmannens protokoll av 5.juni:
”Dersom det viser seg at lønnsutviklingen fra 2007 til 2008 for skoleverket er lavere enn gjennomsnittet for lønnsutviklingen i Oslo kommune totalt sett, skal dette være en del av grunnlaget for lønnsforhandlingene i tariffoppgjøret 2009. 

Utvalget skal også vurdere lønnsutviklingen fra 2007 til 2008 for utdanningsgruppene i forhold til andre grupper i Oslo kommune. De vurderinger som utvalget gjør skal inngå i grunnlaget for lønnsforhandlingene i tariffoppgjøret 2009.”

Les tilleggsprotokollen her

0 Kommentarer

Annonse
Annonse