fbpx Provoserende veileder Hopp til hovedinnhold

Provoserende veileder

En Sintef-rapport avdekker at Sosial- og helsedirektoratets AD/HD-veileder, provoserer og irriterer brukerne. Først og fremst på grunn av presentasjonsformen.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med AD/HD. SINTEF Helse skal evaluere arbeidet.

Brukerne ikke fornøyde
Delrapport to tar for seg brukernes erfaringer med tjenestene, og deres vurderinger.
I følge svarene mener brukeren veilederen i liten grad gir konkrete råd om hvor de skal henvende seg ved mistanke om AD/HD, og hvem som er aktuelle utredningsinstanser ogaktører i hjelpeapparatet.

Klar tale
Brukerne mener veilederen må gi en tydeligere beskrivelse av prosedyrene i utredning og diagnostisering. De etterlyser ogsåomtale av hvilkenrolle de ulike kommunale instansene og spesialisthelsetjenesten skal ha i utredning,diagnostisering og oppfølging av pasienter med AD/HD.

Hva er bra?
Brukerne savner også konkrete råd om hva som er en god behandlingsskjede. De presiserer at det bør gis ulike råd og anbefalinger for henholdsvis barn,unge og voksne. Slik mener de veilederen bedre kan ivareta et livsperspektiv.

Uforståelig
For at råd og veiledning skal kunne nå frem til brukerne er det viktig at den er skreveti et forståelig språk.
Brukerne mener at veilederen har et betydelig forbedringspotensial i så måte.
Tekst og informasjon oppleves å være presentert på en uryddig og uforståelig måte. Det er et problem med gjennomgåendebruk av fremmedord og medisinsk terminologi.

Provoserer og irriterer
Veilederens presentasjonsform blir av omtalt som både irriterende og provoserende.
Brukerene opplever også frustrasjon og irritasjon av den veiledning og de råd helsemyndighetene presenterer.

Konklusjon
På bakgrunn av resultatene konkluderer Sintef Helse i sin rapportmed at det bør vurderes å utarbeide to versjoner; entilpasset tjenestemottagerne, og en som retter seg til leger og annet fagpersonell i detkommunale tjenesteapparatet.0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse