Hvis du ønsker å skrive en fagartikkel eller et etikkinnlegg til Sykepleien, kan du lese her for å få hjelp til å komme i gang.

Har du skrevet en oppgave i master- eller videreutdanning, eller jobbet med kvalitetsforbedringsprosjekter?  

Har du skrevet om forskning, prosjekter, nyvinninger i klinisk praksis, litteraturstudier, kommentarer og faglig debatt?

Fagredaksjonen tar gjerne imot artikler. Fagartikkelen publiseres på sykepleien.no

Les hele forfatterveiledningen før du sender inn et manuskript. 

Artikkelen må ikke ha vært trykket eller publisert andre steder.

 

Er du med i en faggruppe? 

Redaksjonen i Sykepleien ønsker å samarbeide med faggruppene om utgivelse av fagartikler. Vi kan være med å veilede på din fagartikkel.

Fagartikkelen publiseres på sykepleien.no, i nyhetsbrev fra faggruppene og/eller i fagbladene.

Ta kontakt med redaktøren for ditt fagtidsskrift og/eller fagredaktør i Sykepleien Eli Smedstad eli.smedstad@sykepleien.no hvis du har spørsmål om fagartikler.

Artikkelen skal leveres inn i sykepleiens manushåndteringssystem ScolarOne og merkes med hvilken faggruppe du tilhører.

 

Artikkelens innhold og lengde

En artikkel bør ikke være lengre enn maksimalt 15 000 tegn (med mellomrom).

Avgjør først hva du vil fortelle. Lag gjerne arbeidstittel og ingress før du starter å skrive. Avgjør hva som er viktig å få med, ellers blir artikkelen lett for lang. Artikkelen bør ha ett tema, men det er ingen regel uten unntak, da flere problemstillinger kan høre sammen. Budskapet eller nye funn skal presenteres med en gang. Deretter bør det være en kort presentasjon av hensikten med undersøkelsen eller prosjektet, og eventuelt en kort metodebeskrivelse.
 
Artikkelens hovedinnhold skal være resultater og erfaringer, og konklusjonen skal vise konsekvensene funnene har, eller bør ha, for praksis eller forskning. 

For mange tall i teksten er lite leservennlig. Tabeller, diagrammer eller figurer kan lette fremstillingen. Skriv enkelt, personlig og konkret. Unngå parenteser og fotnoter. Det er bedre å skrive dem inn i teksten. 

Språkføring

Sykepleien tilstreber at språket i artiklene er lettfattelig og tydelig. Skriv derfor med en aktiv fremfor passiv setningsoppbygging:

  • Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – sykepleieren deler ut …)
  • Eksempel på passiv setning: Medisinene ble utdelt av sykepleieren. (Subjektet deler ikke ut – medisinene blir utdelt …)

Prøv også å unngå for mange «dette» og «disse». Forklar heller hva du mener. Sykepleien sørger for språkvask av alle antatte manuskripter.

Referanser

Litteraturhenvisninger skal settes opp etter Vancouver-systemet (sjekk fagartiklene i bladet). Referanselisten bør inneholde maksimalt 25 referanser. Eksempler på korrekt føring av referanser:

1.         Lindhardt T, Hallberg IR, Poulsen I. Nurses’ experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute hospital wards: a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2008 mai;45(5):668–81.

2.         Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. utg. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2012.

3.         Brenne AT, Estenstad B. Hjemmedød. I: Kaasa S, Loge H, red. Palliasjon: nordisk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2016. s. 161–71.

4.         Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Oslo; 2012. IS-1948. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf (nedlastet 08.11.2017).

5.         Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven). Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html (nedlastet 30.03.2017).

6.         Humerfelt K. Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan. (Doktoravhandling.) Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap; 2012.

7.         Melbye L, Ådnanes M, Kasteng F. Sykepleiere i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trondheim: SINTEF; 2017. SINTEF Rapport A28053. 

8.         NOU 2011: 11. Innovasjon i omsorg. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2011.

9.         Meld. St. nr. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013.

10.       Bufdir. Foreldreveiledning i grupper (ICDP) [internett]. Oslo: Bufdir; 08.04.2015 [oppdatert 22.11.2017; sitert 08.12.2017]. Tilgjengelig fra: https://www.bufdir.no/Familie/veiledning_til_foreldre/foreldreveiledning_landsoversikt/

 

Interessekonflikt

Når du sender inn manuskriptet, ber vi deg oppgi eventuelle interessekonflikter. Eksempler på interessekonflikter:

  1. Hvis du i løpet av de siste fem årene har mottatt økonomisk støtte (honorar, reisetilskudd, bevilgninger, forskningsmidler eller liknende) fra en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert.
  2. Hvis du i løpet av de siste fem årene har vært ansatt i en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert.
  3. Hvis du har aksjer eller andre økonomiske interesser i en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert.
  4. Hvis du har en binding, et livssyn, utfører oppgaver eller innehar et verv som kan påvirke din habilitet.
  5. Hvis du har tilknytning som nevnt i forvaltningsloven § 6 første ledd til personer/aktører som omfattes av punkt 1–3 ovenfor.

Lykke til med skrivingen!

Artikkelen sendes inn via vår nettbaserte tjeneste, ScholarOne. Du kommer til nettstedet ved å klikke på denne lenken.

Følg instruksene øverst på hvert skjermbilde. Du kan også få hjelp via våre instruksjonsvideoer (ha på lyd):

Veiledningsvideo for å: Opprette forfatter i ScholarOne

 

Veiledningsvideo for å: Sende inn en fagartikkel i ScholarOne

Hvis du får problemer under innsendingen, kan du ringe 22 04 33 49.

Legg ved bankkontonummer og et portrettbilde av hver av forfatterne av fagartikkelen. Etter innsendelse får du automatisk bekreftelse på at vi har mottatt manuskriptet. Ved stor pågang kan vurderingen ta lang tid. Vi forbeholder oss retten til å endre tittel, mellomtitler og ingress. Sykepleien publiserer fagartikler i hovedsak på nett, men noen trykkes også i bladet. Fagartikler som kun publiseres på nett, presenteres med et sammendrag i bladet. Etter at fagartikkelen er publisert, mottar du et honorar.