​Hvis du ønsker å skrive en fagartikkel eller et etikkinnlegg til Sykepleien, kan du lese her for å få hjelp til å komme i gang.

Les hele veiledningen før du sender inn et manuskript. Fagredaksjonen tar gjerne imot artikler om forskning, prosjekter, nyvinninger i klinisk praksis, ny sykepleieteori, kommentarer og faglig debatt. Artikkelen må ikke ha vært trykket andre steder.

Artikkelens innhold og lengde

En artikkel bør ikke være lengre enn maksimalt 15000 tegn (med mellomrom).

Avgjør først hva du vil fortelle. Lag gjerne arbeidstittel og ingress før du starter å skrive. Avgjør hva som er viktig å få med, ellers blir artikkelen lett for lang. Artikkelen bør ha ett tema, men det er ingen regel, da flere problemstillinger kan høre sammen. Budskapet eller nye funn skal presenteres med en gang. Deretter bør det være en kort presentasjon av hensikten med undersøkelsen eller prosjektet, og eventuelt en kort metodebeskrivelse.
 
Artikkelens hovedinnhold skal være resultater og erfaringer, og konklusjonen skal vise konsekvensene funnene har, eller bør ha, for praksis eller forskning. 

For mange tall i teksten er lite leservennlig. Tabeller, diagrammer eller figurer kan lette framstillingen. Skriv enkelt, personlig og konkret. Unngå parenteser og fotnoter. Det er bedre å skrive dem inn i teksten. 

Språkføring

Sykepleien tilstreber at språket i artiklene er lettfattelig og tydelig. Skriv derfor med en aktiv fremfor passiv setningsoppbygging:

  • Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – sykepleieren deler ut…)
  • Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – medisinene blir utdelt…)

Prøv også å unngå for mange “dette” og “disse”. Forklar heller hva du mener. Sykepleien sørger for språkvask av alle antatte manuskripter.

Referanser

Litteraturhenvisninger skal settes opp etter Vancouver-systemet (sjekk fagartiklene i bladet). Eksempler på korrekt føring av referanser:

1. de Witt L, Ploeg J. Critical appraisal of rigour in interpretive phenomenological nursing research. J Adv Nurs 2006;55:215–29.

2. Fraser DM, Cooper MA. Myles Textbook for Midwives. London: Churchill Livingstone; 2003.

3. Dahl K, Heggdal K, Standal S. Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E-A. (red). Grunnleggende Sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2005.

4. Foucault M. Truth and power. I: Gordon C. (red). Power/Knowledge: Michel Foucault. New York: Pantheon Books; 1980 (s. 78–101).

5. Sosialdepartementet. Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 7/2003. 2003.

6. Lov av 2. juli 1999 nr. 4 om helsepersonell (Helsepersonelloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 1999. Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html (nedlastet 30.03.2017).

7. Karterud D. Den etiske akten. Den caritative etikken når pasientens fordringer er av eksistensiell art. (Doktoravhandling). Åbo: Åbo Akademis Förlag; 2006.

8. NOU 2010: 13. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2010.

9. Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013.

Interessekonflikt

Når du sender inn manuskriptet, ber vi deg oppgi eventuelle interessekonflikter. Eksempler på interessekonflikter:

  1. Hvis du i løpet av de siste fem årene har mottatt økonomisk støtte (honorar, reisetilskudd, bevilgninger, forskningsmidler eller liknende) fra en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert.
  2. Hvis du i løpet av de siste fem årene har vært ansatt i en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert.
  3. Hvis du har aksjer eller andre økonomiske interesser i en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert.
  4. Hvis du har en binding, et livssyn, utfører oppgaver eller innehar et verv som kan påvirke din habilitet.
  5. Hvis du har tilknytning som nevnt i forvaltningslovens § 6 første ledd (se side 2) til personer/aktører som omfattes av punkt 1–3 ovenfor.

Lykke til med skrivingen!

Artikkelen sendes inn via vår nettbaserte tjeneste, ScholarOne. Du kommer til nettstedet ved å klikke på denne lenken.

Følg instruksene øverst på hvert skjermbilde. Du kan også få hjelp via våre instruksjonsvideoer (ha på lyd):

Veiledningsvideo for å: Opprette forfatter i ScholarOne

 

Veiledningsvideo for å: Sende inn en fagartikkel i ScholarOne

Hvis du får problemer under innsendingen, kan du ringe 22 04 33 49.

Legg ved bankkontonummer og et portrettbilde av hver av forfatterne av fagartikkelen. Etter innsendelse får du automatisk bekreftelse på at vi har mottatt manuskriptet. Ved stor pågang kan vurderingen ta lang tid. Vi forbeholder oss retten til å endre tittel, mellomtitler og ingress. Sykepleien publiserer fagartikler i hovedsak på nett, men noen trykkes også i bladet. Fagartikler som kun publiseres på nett, presenteres med et sammendrag i bladet. Etter at fagartikkelen er publisert, mottar du et honorar.