fbpx – Dette er en maurs kamp mot vindmøller Hopp til hovedinnhold

– Dette er en maurs kamp mot vindmøller

– De som sit­ter ved for­hand­lings­bor­det, har en umu­lig opp­ga­ve. Pen­ge­ne skal for­de­les, og in­gen vil noen­sin­ne mene at lønnsfor­hand­lin­ge­ne er til­freds­stil­len­de for alle par­ter. 

Om noen har en fa­sit for lønns­for­hand­ling for sy­ke­plei­e­re, må de gjer­ne kom­me med den­ nå! For et­ter min me­ning er dette­ en maurs kamp mot vind­møl­ler. Et­ter årets opp­gjør ras­les det med sab­ler – igjen.

Med­lem­mer i Norsk Sykepleierforbund tru­er med å mel­de seg ut. Sy­ke­plei­e­re tru­er med å slut­te. Det inn­kal­les til uravstemning. Og det krang­les i di­ver­se medier om hvem som for­tje­ner el­ler ikke for­tje­ner (mest) lønns­øk­ning. Bussjåfører har la­ve­re lønn enn sy­ke­pleiere. Hva da med bu­tikk­an­sat­te? Og lek­to­rer på vi­de­re­gå­en­de sko­le som visst­nok har hatt svært li­ten lønns­øk­ning.

Alle skal ha en lønn de kan leve av, og alle skal også ha lønns­øk­ning for å føle seg verd­satt …

I en ideell verden

Så, i en ide­ell ver­den får man lik lønn for lik inn­sats, el­ler lik lønn for lik leng­de  el­ler nivå  på ut­dan­ningen. Man får samme til­legg for ube­kvem ar­beids­tid og det samme ri­si­ko­til­legget når job­ben in­ne­bæ­rer ri­si­ko. Og at man kan gå av med pen­sjon ved sam­me al­der for­di alle har en jobb som­ er kre­ven­de og ver­di­full.

Så jeg foreslår derfor samme lønn for alle yrker som oppfyller følgende kriterier:

 • treårig ba­che­lor­ut­dan­ning
 • ar­bei­d på kvelds­tid
 • Nattarbeid
 • ar­bei­d i helgene
 • ar­bei­d på hel­lig­da­ger
 • ri­si­ko­til­legg på grunn av hånd­te­ring av av­fall
 • ri­si­ko­til­legg for smit­te­fa­re
 • ri­si­ko­til­legg for tun­ge løft/an­nen hel­se­ska­de­lig inn­sats
 • til­legg for vi­de­re­ut­dan­ning i henhold til leng­de på ut­dan­ning
 • til­legg for mas­ter
 • til­legg for dok­tor­grad 
 • til­legg ved eks­tra­funk­sjo­ner som fag­an­svar, le­der­rol­le, opp­læ­rings­an­svar og vei­led­nings­an­svar
 • even­tu­elt and­re for­hold som kan sammenliknes

I tillegg bør alle få gå av med ­pen­sjon ved sam­me al­der. Alle bør ha sam­me fe­rie­leng­de, og alle bør ha sam­me mu­lig­het til å jobbe over­tid. Og selv­sagt får alle sam­me eks­tralønn ved over­tids­ar­beid – og selv­sagt uav­hen­gig av hvor man fak­tisk job­ber for­di alle har en like vik­tig jobb …

Det finnes ingen ideell verden

Men alle skjøn­ner jo at det ikke vil bli slik. 

De som sit­ter ved for­hand­lings­bor­det, har en umu­lig opp­ga­ve i så måte. Pen­ge­ne skal for­de­les, og in­gen vil noen­sin­ne mene at for­hand­lin­ge­ne er til­freds­stil­len­de for alle par­ter. 

Det ster­kes­te kor­tet er da kan­skje å jobbe for noe av det ovennevnte: Som, blant annet, like til­legg for uguns­tig ar­beid og like til­legg for eks­tra opp­ga­ver og eks­tra ut­dan­ning.

Når det er sagt, så sy­nes jeg at Norsk Sykepleierforbund – med ny le­del­se i spis­sen – gjør en fa­bel­ak­tig jobb med å syn­lig­gjø­re (be­ho­vet for) sy­ke­plei­e­res kom­pe­tan­se. Den nye le­del­sen tok over for un­der ett år si­den. Et­ter fem må­ne­der kom pan­de­mi­en. De har hatt en del å jobbe med … Give them a break! Og ikke slutt i job­ben, el­ler meld deg ut av NSF! Mau­re­ne er i ferd med å kry­pe opp på vind­møl­le­ar­me­ne …

Og til slutt husk at din ut­dan­ning er vik­tig, og at job­ben du gjør er vik­tig. Du har en trygg jobb  for all­tid! Og du gjør en for­skjell hver eneste dag.

Annonse
Annonse