fbpx Tallenes tale Hopp til hovedinnhold

Tallenes tale

Aktiviteten og ressurstilgangen i spesialisthelsetjenesten har vokst omtrent like mye som befolkningsveksten de siste ti årene ifølge SAMDATA.

Fra 2003 til 2013 har befolkningen i Norge økt med ca 530 000 innbyggere. Tallene i «SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013» viser at aktivitetsøkningen og ressursveksten totalt sett har vært på omtrent samme nivå som befolkningsveksten. Men det har vært en dreining fra døgnbehandling til poliklinisk behandling.

 

Personell

Somatisk spesialisthelsetjeneste omfattet i fjor totalt 69 964 årsverk. Det er en økning på 1 156 årsverk eller 1,7 prosent fra 2012. Den relative veksten var størst for leger som økte med 3,9 prosent eller 404 årsverk. Antall sykepleiere hadde en økning på 1,4 prosent fra 2012 til 2013 (382), mens veksten for annet helsepersonell var 1,0 prosent.

I 2003 var det 13,8 årsverk per 1 000 innbyggere, mens det var 13,7 i 2013. Det var imidlertid en reduksjon for gruppene annet helsepersonell og annet personell, mens det har vært en vekst i antall leger og sykepleiere.

Andel leger har gått opp fra 12,0 prosent i 2003 til 15,3 i 2013. Andel sykepleiere har økt fra 38,3 prosent i 2003 til 39,3 i 2013. Annet helsepersonell er redusert fra en andel på 21,1 prosent til 19,6 i samme periode.

 

Senger

Ved utgangen av 2013 var det 10 573 disponible effektive senger i den somatiske spesialisthelsetjenesten. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra året før. Siden 2003 har det på landsbasis vært en reduksjon på 2 413 senger eller 18,6 prosent.

I 2003 var sengefaktoren 2,8, mens den var sunket til 2,1 i 2013, en reduksjon på 0,7 seng per 1 000 innbyggere.

 

FAKTA

SAMDATA er en årlig analyse fra Helsedirektoratet som viser hvor godt ressursene utnyttes og hvilke tjenester befolkningen bruker. Årets rapport viser utviklingen i et tiårsperspektiv, og er den mest omfattende analysen av spesialisthelsetjenestens ressurser, ressursbruk og resultater i Norge.

Høy aktivitet

I 2013 var rundt to millioner mennesker, eller 40 prosent av befolkningen, i kontakt med spesialisthelsetjenesten.  Det ble gjennomført om lag en million innleggelser, som resulterte i over fem millioner oppholdsdøgn. I tillegg ble det gjennomført over åtte millioner dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner (som ikke krever innleggelse), samt litt under to millioner kontakter mellom pasienter og private, somatiske spesialister som har refusjonsavtale med det offentlige.

Økt produktivitet

De siste ti årene har det vært en dreining fra døgnopphold mot flere dagbehandlinger og polikliniske behandlinger, samt en betydelig nedgang i liggetid. Slik får sykehusene økt pasientgjennomstrømning og får behandlet flere. Kirurgisk akuttbehandling har blitt mer sentralisert, særlig for de mest spesialiserte behandlingene. Samtidig ser det ut til at tilgjengeligheten til både kirurgisk og medisinsk behandling er opprettholdt i lokalsykehusområdene.

Psykisk helse og rus

Innen psykisk helsevern og i tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) er det noe større geografiske variasjoner enn i somatikken.

Nye utfordringer

De neste ti årene vil befolkningsveksten fortsette i omtrent samme takt som foregående tiårsperiode, og andelen eldre i befolkningen vil øke betydelig. Dette skaper nye utfordringer for helsetjenesten. Befolkningsendringene og helsebehovene vil variere mellom ulike regioner og bostedsområder. Dette sammensatte og krevende situasjonsbildet belyses også i årets utgave av SAMDATA.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse