fbpx Mangedobling av utenlandske sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Mangedobling av utenlandske sykepleiere

Tips oss! Har du, eller kjenner du utenlandske sykepleiere som har uakseptabelt dårlige lønns- eller arbeidsvilkår? Kontakt sykepleien på redaksjon@sykepleien.no. Alle tips blir behandlet fortrolig. Foto: Fafo

Antallet utenlandske sykepleiere i bemanningsforetak har nærmest eksplodert de siste årene. Og etterspørselen øker, selv om både kommuner og spesialisthelsetjenesten sier at de ikke vil leie inn vikarer.

Det kommer fram i en fersk undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo.

I sin rapport har de avdekket det de betegner som grove eksempler på lave lønninger, lang arbeidstid og uverdige boforhold. Vikarbransjen er ifølge undersøkelsen spesielt utsatt.

– Selv om det dreier seg om få tilfeller, så er det alvorlig. Foreløpig er dette et begrenset problem. Men dersom utviklingen fortsetter, vil det kreve økt innsats både fra myndighetene og Norsk Sykepleierforbund i forhold til opplæring av egne tillitsvalgte og medlemsrekruttering, sier Fafo-forsker Øyvind M. Berge.


NSF bekymret

Over 600 tillitsvalgte rundt om i hele landet, på sykehus og i kommuner, har blitt intervjuet av Fafo om sine erfaringer med sosial dumping.

I tillegg har Fafo hentet inn og analysert statistikk fra Statistisk sentralbyrå og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Fafo har også gjort dybdeintervjuer med personer som har jobbet mye med tematikken.

Bakgrunnen for den omfattende undersøkelsen er Norsk Sykepleierforbunds bekymring for at utenlandske sykepleiere tilbys dårligere lønns og arbeidsvilkår enn norske sykepleiere.

De siste årene har de skjedd en mangedobling av antallet utenlandske sykepleiere som er ansatt i bemanningsforetak. I 2004 var drøyt 500 sykepleiere ansatt i bemanningsforetak, i 2009 var tallet rundt 3400.

– Det er først og fremst nordiske sykepleiere som er ansatt i bemanningsforetak. I 2004 var de aller fleste norske, nå er 8 av 10 svenske, sier Berge.

En drøy tredel av de utenlandske sykepleierne er tilknyttet bemanningsforetak.

I 2009 jobbet det 7600 utenlandske sykepleiere i Norge. Rundt 58 prosent jobbet i sykehus eller kommuner. 36 prosent i vikarbyråer og 6 prosent i privat sektor.

Les også: Ønsker å skjerpe språkkravene


Underskog?

«Selv om det er få tillitsvalgte som rapporterer om kritikkverdige forhold, kan det være at forholdene berører flere utenlandske sykepleiere på den aktuelle arbeidsplassen. Vi kan heller ikke utelukke at det forekommer kritikkverdige forhold for de utenlandske sykepleierne uten at de tillitsvalgte har fått kjennskap til dette,» heter det i rapporten.

Over 80 prosent av de tillitsvalgte oppgir i undersøkelsen at de i stor eller noen grad har behov for mer opplæring i temaer som angår sosial dumping.

Fafo konkluderer samtidig med at det er lite som tyder på at det finnes en underskog av saker hvor utenlandske sykepleiere har kritikkverdige arbeids- eller lønnsvilkår.

– Dersom de tillitsvalgte mangler kunnskap for å avdekke sosial dumping/kritikkverdig lønns/arbeidsforhold – hvordan kan Fafo konkludere med at det ikke tyder på at det er en underskog av slike saker? Logisk sett må vel konklusjonen være at det vet dere ikke?

– Det kan selvsagt være noe underrapportering fordi tillitsvalgte ikke vet, men de grove eksemplene er trolig allerede kjent for NSF. Det er også viktig å understreke at dette er en sektor hvor det ikke er like stor risiko for sosial dumping som det er i andre sektorer – for eksempel renhold og bygg. I helse- og omsorgssektoren er det et sterkt tillitsvalgtapparat, og strenge reguleringer, for eksempel kravet om autorisasjon. Dette gjør at det er mange hindre her sammenlignet med andre sektorer, sier han.


Sosial dumping

Om det er underrapportering eller ei: Undersøkelsen viser at det er rapportert 30 tilfeller som kan indikere sosial dumping. Det er ikke kjent hvor mange utenlandske sykepleiere de rapporterte tilfellene angår.

Ni tillitsvalgte rapporterer at de kjenner til utenlandske sykepleiere som tjener mindre enn det som er fastsatt i tariffavtalen. Fem tillitsvalgte kjenner til utenlandske sykepleiere som skylder penger til vikar- eller formidlingsbyrå.

Tre tillitsvalgte kjenner til utenlandske sykepleiere som jobber gratis for å lære seg språk.

– I dybdeintervjuene blir det sagt at det er tilfeller hvor sykepleiere setter seg i relativt stor gjeld, fra 25 000 til 80 000 kroner, forteller Berge.

– Er det land som utpeker seg?

– Gjennom intervjuene kommer det frem at det er sykepleiere fra ikke-nordiske land som utpeker seg når det gjelder dårlige lønnsvilkår. Når det gjelder dårlige arbeidsvilkår, gjelder det utenlandske sykepleiere fra alle land. Mange av dem som jobber for byråer har et ønske og krav om å jobbe veldig mye. Det er en utfordring i forhold til lovreguleringen om hvor mye de faktisk kan jobbe, sier Berge.


Mismatch om vikarbruk

– Veksten i vikarbruk er slående. Når vi gjennomførte case-studiene sa lederne at bruk av vikarer er sistevalg. Virksomhetene sier de ikke ønsker å bruke vikarer, blant annet fordi det er kostbart, men i praksis bruker de dem mer og mer. Det er en mismatch mellom det de sier de ønsker og den reelle bruken, sier Berge.

– Hva er viktigste tiltaket for å demme opp for sosial dumping?

– Man har jo et regelverk som sier at man skal ha klausuler i kontrakter som sikrer sanksjonsmuligheter når punkter i kontrakten ikke  følges. Den forskriften er forholdsvis ny, den kom i 2008. Det som er viktig er at virksomheten har gode rutiner for å kontrollere at forskriften etterleves, sier Berge.

– For NSF sin del er det en jobb å gjøre når det gjelder fagorganisering. De som har tatt utdanning i Norge, kommer så å si ferdigorganisert fra høyskolen. Det er høy organisasjonsgrad blant utenlandske sykepleiere, men likevel er det en jobb å gjøre med å organisere utenlandske sykepleiere ute i virksomhetene, sier han.

 

Fafo-rapporten oppsummert:

  • I bemanningsvirksomhetene er 84 prosent av sykepleierne utenlandske. De fleste er svenske. Andelen utenlandske sykepleiere er sterkt økende, og bare en av tre tillitsvalgte har ikke erfaringer med utenlandske sykepleier i det hele tatt.
  • Grovt oppsummert er det slik at de skandinaviske sykepleierne jobber i sykehus, mens sykepleiere fra andre land er i kommunene.
  • Dersom denne utviklingen fortsetter, og forsterker seg, kan det på sikt resultere i at enkelte institusjoner blir dominert av utenlandsk arbeidskraft, eventuelt i kombinasjon med innleide sykepleiere, skriver Fafo.
  • Rapporten advarer mot at dette kan føre til en arbeidsstokk med andre faglige kvalitetskrav og etiske retningslinjer enn det som vektlegges i «Sykepleiernes etiske retningslinjer».
  • I studien konkluderes det også med at det virker som NSF har et godt organisajonsarbeid, og har god kjennskap til forholdene for sykepleiere i Norge.
  • Undersøkelsen viser at 81 prosent av de tillitsvalgte mener de har behov for mer opplæring i regelverket for konkurranseutsetting. 83 prosent har behov for å vite mer om regelverket for innleie av vikarer, og 84 prosent mener det vet for lite om regelverk for bruk av utenlandske sykepleiere.

 

Er det sosial dumping?

Ifølge regjeringens vurdering er sosial dumping at utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, inkludert regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt

Det er tilfeller hvor sykepleiere setter seg i relativt stor gjeld, fra 25 000 til 80 000 kroner, sier Øyvind M. Berge.