fbpx Handlingsplan for mer heltid Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for mer heltid

Landsmøtet til Ap nærmer seg. Ufrivillig deltid står på dagsorden. NSF er positive. Men det er lite revolusjonerende å finne i Aps handlingsplan.

Retten til heltid har vært en fanesak for NSF i mange år. Derfor er det ikke overraskende at forbundsleder Lisbeth Normann synes det er positivt at Ap skal behandle tema på sitt landsmøte 7.- 11. april.


10 punkter

Arbeideiderpartiets Sentralstyre har laget en 10-punkts handlingsplan.  I denne planen foreslås det blant annet at retten til økt stillingsprosent gjøres reell. I handlingsplanen foreslå Sentralstyret at man må ha jobbet "merarbeid" i fire år før retten til utvidet stilling trer i kraft.

- Er NSF fornøyd med det?

- Sykepleierforbundet ser positivt på en lovendring som kan forenkle eksisterende lovverk. Men vi mener at den foreslåtte tidsperioden på 4 år er altfor lang. Den kan også være i strid med bestemmelsen om ulovlig midlertidig ansettelse, sier Lisbeth Normann.

Arbeidsmiljøloven inneholder i dag en bestemmelse om rett fast ansettelse for arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i 4 år eller mer.


Hva er reelt?

I forslaget står det at fortrinnsretten skal gjøres reell ved at paragraf 14-3 i Arbeidsmiljølovenat skal evalueres av.

- Er dette bra nok?

- Forslaget inneholder ingen konkretisering av hvilke grep man ønsker å gjøre for å gjøre fortrinnsretten for deltidsansatte ”reell”. Det er dermed vanskelig å mene noe om dette, sier hun.


Dagens tolkning

- Fra Tvisteløsningsnemndas praksis vet vi imidlertid at man har lagt seg på en relativt streng linje når det gjelder arbeidstakers rett til utvidelse av stilling og en tilsvarende vid adgang for arbeidsgiver til å påberope seg vesentlig ulempe, sier Normann.


Hun mener dette har ført til en del avgjørelser hvor arbeidstakere har vært nødt til å akseptere arbeidsgiveres tilbud om utvidet stilling som innebærer arbeid hver annen helg.

- Sykepleierforbundet mener det er behov for en styrking av fortrinnsrettsbestemmelsen. Det bør skje gjennom en skjerping av kravene til vesentlig ulempe. Særlig innenfor den offentlige helsetjenesten mener vi at det er grunn til å stramme inn når det gjelder arbeidsgivers mulighet for å påberope vesentlig ulempe. Og tilsvarende når det gjelder tilbud om utvidelse av stilling som innebærer økt helgebelastning, sier hun.


Drøftingsplikt

Arbeidserpartiet foreslå innføring av lovpålagt drøftingsplikt. NSF påpeker at hovedtariffavtalene for kommunal sektor og for spesialisthelsetjenesten allerede inneholder slike bestemmelser i forhold til deltidsstillinger.

- Avtalene inneholder også bestemmelser om at heltid skal være hovedregelen. Problemet er praktiseringen og oppfølgingen av disse bestemmelsene. Dette forslaget vil dermed slik vi ser det ikke få større konsekvenser innenfor den offentlige helsetjenesten, sier Normann.


Er det lønnsomt?

I punkt tre i handlingsplanen påstås følgende: ” Ofte vil høyere stillingsandeler og heltid være bedriftsøkonomisk lønnsomt for arbeidsgiver”.

- Er du enig i denne påstanden? Hvis ja, hvorfor er det da så mange deltidsstillinger?

- Det vi vet er at det for arbeidsgiver kan være lønnsomt å ha mange deltidsansatte, fordi man slipper å betale overtid (kun timelønn) når man har behov for ekstra arbeidskraft. Datasystemene for turnus som benyttes i virksomhetene er også slik programmert at de gir varsel om hvem som kan benyttes som ekstravakt uten at den genererer overtid, sier hun.

På den annen side er økte administrasjonsutgifter når mange deltidsstillinger skal administreres og det skal betales arbeidsgiveravgift.

- Hvordan det totale regnestykket ved bruk av deltidsansatte ser ut, er derfor ikke helt klart. For sykepleierforbundet er det imidlertid viktig å fremheve at høyere stillingsandeler og mer heltid vil gi gevinst i form av begre kontinuitet og kvalitet i helsetjenesten, sier Normann.

 

Dispensasjon fra loven

Ap vil ha mer fleksible arbeidsordninger. NSF er positive til det, men vil ikke ha mer helgearbeid for sine medlemmer.

- Sykepleierforbundet har i de senere år inngått en rekke avtaler som innebærer en mer fleksibel organisering av arbeidstiden. Vi er også innstilt på å se på andre virkemidler som kan redusere bruk av deltid.

- Når det gjelder helgearbeid vet vi at det store flertall av våre medlemmer ikke ønsker å arbeide oftere enn hver tredje helg. Helgearbeid er for mange assosiert med en rekke negative sosiale og velferdsmessige konsekvenser . Dette er det viktig for oss å ta hensyn til. De nye reglene om redusert ukentlig arbeidstid for arbeidstakere tredelt turnus, vil for noen sykepleiere kunne innebære noe kortere ukentlig arbeidstid. Dette er imidlertid på langt nær tilstrekkelig til å stimulere til økt helgearbeid, sier hun.


Politisk handling

I punkt 10 i handlingsplanen finnes følgende påstand:

”Det viser seg at politisk behandling av utfordringene knyttet til uønsket deltid gir positive utslag både på gjennomsnittlig stillingsstørrelse og på andelen heltid”.

- Er du enig?

- Sykepleierforbundet er opptatt av at det etableres turnusordninger som ivaretar sykepleiernes helse og velferd på kort og lang sikt. Og som gjør det mulig å utøve faglig forsvarlig sykepleie. Turnuser må også være slik at man sikrer fremtidig rekruttering til yrket. Det er all grunn til å tro at en politisk forankring og forståelse vil gi positive utslag i forhold til arbeidet med å redusere deltid. Ikke minst mener vi at fokus på tilstrekkelig bemanning i helsetjenesten, vil gi positive ringvirkninger i forhold til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Det vil igjen vil kunne bidra til at flere sykepleiere ser seg i stand til å arbeide heltid, sier hun.
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse