fbpx Telefonstøtte til personer med demens | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Telefonstøtte til personer med demens

Telefonstøtte til pårørende til personer med demens reduserer trolig depresjonssymptomer og omsorgsbyrde. For andre utfall som sosial støtte, angst, livskvalitet og mestringstro er funnene mer usikre og mer for-skning er nødvendig. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. 

 

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av telefonstøtte gitt til pårørende til personer med demens sammenliknet med standard behandling.

Forfatterne fant at de som mottar telefonstøtte:

trolig føler seg mindre nedstemt (middels tillit til resultatet)

trolig føler mindre omsorgsbyrde (middels tillit til resultatet)

Vi vet ikke hvilken effekt telefonstøtte har på opplevd sosial støtte, angst, mestringstro, livskvalitet, uro og tilfredshet da funnene er usikre og mer forskning er nødvendig.

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i februar 2013, og fant ni studier som de inkluderte i oversikten. Seks studier undersøkte effekten av telefonstøtte alene. Én studie undersøkte effekten av telefonstøtte sammen med bruk av video og to studier undersøkte effekten av telefonstøtte sammen med bruk av video og arbeidsbok. I denne oversikten er det bare inkludert studier som har undersøkt telefonstøtte uten personlig kontakt.

Vi rapporterer resultater fra telefonstøtte gitt alene. Tre av de seks studiene med til sammen 163 deltakere målte depresjonssymptomer og ble slått sammen i en metaanalyse. Studiene brukte ulike måleverktøy. Fire studier med til sammen 169 deltakere målte omsorgsbyrden,.Også her ble det brukt ulike måleverktøy. Andre utfallsmål som var rapportert er blant annet, sosial støtte, angst, livskvalitet, uro, mestringstro og tilfredshet. Studien som inngår i metaanalysene er gjennomført i USA. Andre inkluderte studier var fra Canada og Tyskland. Alle studiene hadde høy risiko for systematiske skjevheter på grunn av manglende blinding av deltakere og personell. De aller fleste studiene hadde mangelfull rapportering av randomiseringen.

Oversiktsforfatterne inkludert kvalitativ forskning om erfaringene med telefonstøtte. De to inkluderte intervjustudiene så på hvilke aspekter av telefonstøtten pårørende og de som ga telefonstøtte opplevde som mest til hjelp.

 

Kilde

Lins S, Hayder-Beichel D, Rücker G, Motschall E, Antes G, Meyer G, Langer G. Efficacy and experiences of telephone counselling for informal carers of people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD009126.

Annonse
Annonse