fbpx Symptomer før og etter lungekreftkirurgi | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Symptomer før og etter lungekreftkirurgi

Pasientene har mange symptomer etter lungekreftkirurgi. Det eneste kjennetegnet som ble forbundet med et høyt antall symptomer en måned etter operasjonen var antall symptomer rapportert preoperativt.

Pasientene trenger informasjon om rehabiliteringsfasen etter operasjon for lungekreft, men kunnskapen om hvilke symptomer de har i denne perioden er begrenset. I en tidligere studie som undersøkte hvordan alder påvirket symptombildet før lungekreftkirurgi, fant den samme forskningsgruppen at pasientene i gjennomsnitt hadde ti symptomer før operasjonen, uavhengig av alder.

Hensikten med denne studien var å måle endringer i forekomst av symptomer og deres alvorlighetsgrad fra den preoperative perioden til én måned etter lungekreftkirurgi. Forskerne ønsket også å evaluere sammenhenger mellom demografiske og kliniske karakteristika før og etter operasjonen.

Dette er en delstudie fra en større deskriptiv og longitudinell studie av symptomer hos pasienter med lungekreft som blir operert. Pasienter (n = 228) fylte inn spørreskjema preoperativt og en måned postoperativt (før oppstart av kjemoterapi). 91 prosent av pasientene ble rekruttert på sykehus en til tre dager før operasjonen og 9 prosent på poliklinikk før kirurgi. Etter å ha gitt informert samtykke, fylte pasientene ut spørreskjema om demografiske og kliniske kjennetegn og symptomer.

Det totale antall symptomer økte vesentlig fra preoperative fase (gjennomsnitt 9,4) til den postoperative (gjennomsnitt 13,1) fase. Av de elleve symptomene som forekom hos 50 prosent eller flere av pasientene en måned etter operasjonen, hadde åtte symptomer økt betydelig i både forekomst og alvorlighetsgrad. Fire symptomer ble opplevd av mer enn 80 prosent av pasientene etter operasjonen: kortpustethet, mangel på energi, smerter og døsighet.

Disse funnene kan brukes til å informere pasienter bedre om hvordan de vil oppleve det postoperative forløpet etter lungekreftkirurgi. Forskerne påpeker at helsepersonell må bli bedre til å utrede om pasientene plages av disse symptomene for å kunne hjelpe dem med behandlende eller lindrende intervensjoner.

 

Referanse

Oksholm, T, Miaskowski, C, Solberg S, Lie I, Cooper B, Paul SM, Kongerur JS & Rustøen T. (2014) Changes in Symptom Occurrence and Severity Before and After Lung Cancer Surgery. Cancer Nursing. DOI: 10.1097/NCC.0000000000000198

 

Kommentar:

Forskerne viser her hvordan kartlegging før og etter kirurgi kan avdekke hvilke endringer som har skjedd med pasientene. Dette er kunnskap som både sykepleiere og leger kan bruke for å bedre både behandling og informasjon til pasientene om det postoperative forløpet.