fbpx Kalsium mot svangerskapskomplikasjoner | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kalsium mot svangerskapskomplikasjoner

Å gi høydose kalsiumtilskudd til gravide kvinner forebygger trolig hypertensjon og preeklampsi. Antakelig føder færre prematurt, men det er usikkert hvor stor denne effekten er. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet 2014 hvor forfatterne har samlet og oppsummert eksisterende forskning.

Hypertensjon under svangerskapet, med eller uten proteinuria, er en av hovedårsakene til død og morbiditet hos mor og det nyfødte barnet. Preeklampsi, som viser seg som hypertensjon og proteinuria, kan oppstå under graviditeten, under fødselen eller det første døgnet etter fødselen. Det er den vanligste av farlige fødselskomplikasjoner, og kan påvirke både moren og det nyfødte barnet. Prematur fødsel skyldes ofte hypertensjon og er den vanligste årsaken til død og funksjonsnedsettelse hos det nyfødte barnet. Finnes det noen forebyggende tiltak som kan redusere risikoen for å få hypertensjon og hypertensive svangerskapskomplikasjoner? Et tiltak som man tror kan ha en forebyggende effekt på hypertensjon er kalsium. Kalsium er en viktig byggestein i skjelettet, men har også stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller.

 

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av kalsiumtilskudd sammenliknet med ingen kalsiumtilskudd/placebo hos gravide kvinner og funnet at:

  • høydose kalsiumtilskudd trolig reduserer andelen gravide kvinner som får hypertensjon (middels tillit til resultatet). Rundt 35 prosent færre får hypertensjon
  • høydose kalsiumtilskudd trolig reduserer andelen gravide kvinner som får preeklampsi (middels tillit til resultatet). Andelen kvinner som får preeklampsi halveres
  • høydose kalsiumtilskudd trolig reduserer andelen gravide kvinner som føder prematurt (middels tillit til resultatet), men det er usikkerhet knyttet til dette resultatet. I beste fall vil 40 prosent færre kvinner føde prematurt, mens det i verste fall er ingen forandring med kalsiumtilskudd
  • Tilliten vi har til resultatet kan være stor, middels, liten eller svært liten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Man vurderer hvor stor tillit man bør ha til hvert enkelt resultat presentert

 

Cochrane-forfatterne fant videre at den positive effekten trolig var noe større for kvinner som:

  • er i høyrisikogrupper for å utvikle hypertensjon eller preeklampsi
  • har et kalsiumfattig kosthold (ofte definert som mindre enn 900 mg kalsium per dag)

Bakgrunn

Hypertensjon

Hypertensjon betyr høyt blodtrykk. Når man måler blodtrykket, så måles det arterielle blodtrykket. To verdier gis:

  • Det systoliske, det trykket som måles når hjertet trekker seg sammen
  • Det diastoliske, det trykket som måles når hjertet er avslappet

En normal variasjon i det systoliske blodtrykket er typisk fra 100–160 mmHg og i det diastoliske fra 70–90 mmHg. Hypertensjon kan defineres som vedvarende diastolisk blodtrykk på over 95 mmHg. Blodtrykket øker med alderen, og man må naturligvis ta alderen med i betraktningen når man vurderer hvor «normalt» blodtrykket er. 

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner sees hos 8–10 prosent av alle gravide. Kronisk hypertensjon forekommer hos

1–2 prosent, svangerskapshypertensjon hos 4–5 prosent i Norge. (Norsk gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp 2008).

 

Preeklampsi

Preeklampsi er en komplikasjon som kan oppstå under graviditeten, under fødselen eller det første døgnet etter fødselen. Det er den vanligste av farlige fødselskomplikasjoner, og kan påvirke både moren og fosteret. Denne komplikasjonen er karakterisert av hypertensjon, proteinuri og noen ganger ødem. Tilstanden kan klassifiseres som lett eller alvorlig. Preeklampsi kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men noen gravide merker ingen symptomer – særlig tidlig i forløpet. Sykdomsforløpet er vanskelig å forutsi og tilstanden kan forverre seg raskt. Alvorlige komplikasjoner til preeklampsi er HELLP-syndromet, for tidlig løsning av placenta og eklampsi. Preeklampsi som starter tidlig (før 34. uke) er ofte forbundet med infarkter i placenta og redusert fostervekst. Ved alvorlig preeklampsi er behandlingen sykehusinnleggelse for overvåkning. Den eneste kurerende behandlingen er at barnet fødes. Derfor settes fødselen av og til i gang.

Preeklampsi utvikles hos rundt 3 prosent i Norge (Norsk gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp 2008). Økt risiko for preeklampsi sees blant annet hos førstegangsgravide, kvinner som bærer flerlinger, kvinner over 35 år, kvinner som tidligere har hatt preeklampsi, kvinner med kronisk hypertensjon, nyresykdom eller diabetes mellitus.

 

Prematur fødsel

Prematur fødsel defineres som fødsel før 37 fullgåtte svangerskapsuker. For tidlig fødsel er den vanligste årsaken til død og funksjonsnedsettelse hos et nyfødt barn. I Norge fødes cirka 7,5 prosent av barna for tidlig. De aller fleste barn som er født for tidlig vokser opp uten at de opplever spesielle vansker, men sammenliknet med fullbårne barn, så har de allikevel en høyere risiko for å utvikle ulike typer vansker. Vanskene kan være fysiske eller psykiske. Risikoen øker jo mer for tidlig barnet er født og jo lavere fødselsvekt det har.

Noen kvinner har økt risiko for å føde for tidlig. Unormal eller svak livmor, livmorhals eller morkake samt preeklampsi, tilbakevendende infeksjoner (i vagina og urinveiene), kronisk sykdom hos mor og høy alder hos mor kan øke denne risikoen. Det at kvinnen tidligere har født for tidlig, at hun bærer flerlinger eller har veldig tette svangerskap kan være andre årsaker.

 

Kalsium

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen og 99 prosent av dette finnes som kalsiumsalter i skjelettet. Kalsium er altså en viktig byggestein i skjelettet, men har også stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller.

Det finnes ulike teorier om hvordan for lite kalsium kan føre til hypertensjon og andre svangerskapskomplikasjoner. Én teori går ut på at for lavt kalsiuminntak fører til økt frigivelse av hormoner (enten paratyrodeahormon eller renin) som øker kalsiumkonsentrasjonen inne i glattmuskulaturen i blodårene og dermed fører til sammentrekning av disse (vasokonstriksjon). Det er rimelig å anta at ved å få i seg tilstrekkelig med kalsium, så vil man unngår dette og blodtrykket dermed reduseres. På tilsvarende måte ser man for seg at kalsium via samme mekanisme kan relaksere glattmuskulaturen i livmoren og dermed minske kontraksjoner og unngå prematur fødsel.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser i november 2013. De fant 24 studier med til sammen 17964 gravide kvinner. Resultatene formidlet her omhandler gravide kvinner som ble gitt høydose kalsiumtilskudd og er basert på 14 studier med til sammen 15730 gravide kvinner. Forfatterne har oppgitt at én av disse 14 studiene er utført i USA, én i Argentina, én i Australia og at én studie er internasjonal. Hvor de resterende studiene er utført er ikke oppgitt. Høydose kalsiumtilskudd ble definert som over ett gram per dag. De fleste av studiene ga 1,5 g til 2 g per dag. De fleste av de 15730 kvinnene var i lavrisikogruppen (15 143 kvinner) og hadde et kalsiumfattig kosthold (10 678 kvinner).

Her er et kalsiumfattig kosthold definert som under 900 mg kalsium daglig eller definert av den enkelte primærstudieforfatteren. Det er uklart hvor langt i svangerskapet kvinnene som deltok var og hvor lenge tiltaket varte og hvor lenge de ble fulgt opp.

 

Referanser

Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Duley L, Torloni MR. Kalsium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD001059

Annonse
Annonse