fbpx Maktforskyvning og mer belastende turnuser. Hopp til hovedinnhold

Maktforskyvning og mer belastende turnuser.

Jeg har ingen tro på at hverdagen i sykehusene blir lettere ved å redusere ansattes innflytelse og medbestemmelse.

Stortingsvalget 2017 nærmer seg. Sykepleierforbundet spør politikerne hva de mener om en viktig sak for oss sykepleiere. http://sykepleierloftet.no/avtalerett.

Arbeidstidsutvalget har foreslått å endre arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner, uten å inngå avtale med tillitsvalgte. I praksis vil det si at sykepleiere kan få en turnus med flere kvelds- og nattevakter uten at innsigelser fra tillitsvalgte blir hensyntatt.

Dette mener jeg er feil vei å gå!

Tillitsvalgte deltar med viktig kunnskap og erfaring i utarbeidelsen av turnusplaner. Dette gjør de på vegne av sine medlemmer og er en av deres viktigste oppgaver. Deres kunnskap gjør en forskjell.

Sykepleiernes arbeidshverdag er krevende. Knapphet på ressurser krever at partene finner gode løsninger sammen. Det krever at de tar i bruk de riktige virkemidlene. Mer belastende turnuser er ikke et av dem.

Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen er godt forankret i vårt lov- og avtaleverk. Vi vet at ansattes medvirkning på arbeidsplassen er viktig. Forskningen bekrefter dette. Den viser en sammenheng mellom ansattes medbestemmelse og kvaliteten i pasientbehandlingen. Det er altså god grunn til å ta dette på alvor.

Arbeidsplaner er et av våre viktigste verktøy. Det trengs mer kunnskap i sykehusene knyttet til betydningen av gode arbeidsplaner. Et større fokus på hvordan gode arbeidsplaner virker som en buffer for et høyt arbeidspress.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) gikk i 2016 sterkt ut og advarte mot en alvorlig sykepleiermangel og særlig blant spesialsykepleiere. https://www.nsf.no/vis-artikkel/2883354/17036/Alvorlig-sykepleiermangel

Forskningsinstituttet NOVA har på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund (NSF) framskaffet tall som dokumenterer mangel på sykepleiere i norske kommuner. I rapporten fremkommer det at i 2015 var det stillinger tilsvarende 2 350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere som man aldri fikk kvalifiserte søkere til. Den samme rapporten viser til prognoser fra Statistisk sentralbyrå som har beregnet et underskudd på 28 000 sykepleiere i 2035.

Mer belastende turnuser sammen med et høyt arbeidspress, bidrar ikke til å rekruttere unge i dag til å bli sykepleiere. Det bidrar heller ikke til at sykepleiere står lengre i arbeid. En svekkelse av arbeidsmiljøloven som dette innebærer, vil ikke løse disse fremtidens utfordringer i helsesektoren.

Vi må bruke alle de midler vi kan for å redusere den belastningen våre sykepleiere står i. Fortsatt avtalerett på turnusplaner sikrer medbestemmelse og reduserer helsebelastningen ved turnusarbeid. Et billig virkemiddel- som vi vet virker!

Kjære politikere! Gi oss et signal om at dere er opptatt av oss, helsetjenestens viktigste ressurs.

 

POPULÆRE ARTIKLER NÅ