fbpx Terapeut – DPS Lister | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Terapeut – DPS Lister

Vi søker deg som ønsker å være en del av vårt DPS og vårt lokalmiljø, enten det er småbylivet eller tilværelsen i et av våre naturskjønne og aktive bygdesamfunn du søker. Her kan du lese mer om den flotte landsdelen vår og for å utforske byen Flekkefjord kan du klikke her. Du kan bli bedre kjent med Farsund/Lista her og med Kvinesdal her
 

DPS Lister er ett av fire Distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus helseforetak.

Ved vårt DPS har vi Døgnpost med 8 sengeplasser, Akutt Ambulant Team og Ambulant team i Kvinesdal. I tillegg har vi en Poliklinisk enhet med team lokalisert i Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund. 

Vi har nå ledig 100% fast stilling som terapeut i Ambulant Team.

Ambulant team er et utadrettet team, som deler arbeidsoppgavene i lange og korte pasientforløp. Teamet tilbyr oppfølging og behandling til pasienter som trenger langvarige og tilrettelagte behandlingsløp i samarbeid med kommunene i Lister. I tillegg mottar og vurderer akutte henvendelser fra primærhelsetjenesten og internt i SSHF.

Teamet består i dag av 11 ansatte, derav teamleder, overlege, psykolog, erfaringskonsulent, arbeids og utdanningsspesialist, sosionom, vernepleiere og sykepleiere med videreutdanning.

Målgruppen for behandling i Ambulant team er:
1. Pasienter med antatt alvorlig psykisk lidelse med/uten rusavhengighet. Pasientene er i liten grad i stand til å benytte seg av det ordinære hjelpeapparat, og det kreves et tett samarbeid mellom DPS og bostedskommunene.

2. Pasienter som er på TUD (tvunget psykisk helsevern, uten døgnopphold) og som er dømt til psykisk helsevern.

3. Pasienter som skal utredes for førstegangspsykose.

4. Pasienter som skal vurderes for akuttinnleggelser, vurdert til å trenge korttids hjemmebehandling for å unngå innleggelse samt muliggjøre tidlig utskriving fra psykiatrisk akuttavdeling.  

Det er besluttet at det alle klinikkens tjenester i Listeregionen skal samlokaliseres, dette gjelder DPS Lister, ABUP Lister og ARA. Målet er å etablere robuste enheter med et større og mer stabilt fagmiljø. Det er et mål at vi i klinikken innen sommer 2024 har tatt stilling til i hvilken kommune vår nye lokasjon skal være. Det må forventes et lengre tidsperspektiv på dette arbeidet, men en samlokalisering av drift og en samling av fagmiljøet vil uansett være et arbeid hvor vi ønsker engasjement og involvering fra overlegene og ansattgruppen for øvrig. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar som individuell behandler/terapeut for pasienter som er tatt inn i teamet
   
 • Delta på behandlingsmøte, samt tavlemøter etter oppsatt plan
 • Utarbeide behandlingsplan og oppdatere denne i samarbeid med teamet etter pasientforløpsrutiner
 • Dokumentasjonsarbeid i journalsystem
 • Drive kontinuerlig pasientsikkerhetsarbeid, og inngå i tverrfaglig team for å ivareta dette
 • Være oppdatert faglig for å imøtekomme enhetens behov for å løse oppgaver
 • Ta et felles ansvar for å løse oppgaver i enhet og team på en faglig og kvalitativ måte

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg som kan alt mulig, men som først og fremst er sykepleier med relevant videreutdanning.
 • I tillegg søker vi etter disse kvalifikasjoner: 
  • Det er et krav om erfaring fra fagfeltet psykisk helse og rus.
  • Personlig egnethet vil være en viktig faktor i en helhetsvurdering, og skal vektlegges
  • Søker skal ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring
  • Krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Dette er viktig: 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Evne og vilje til forpliktende samhandling
 • Evne til å arbeide systematisk, selvstendig, langsiktig og i akutte situasjoner.
 • Klarer å bygge trygge og stabile relasjoner med pasienter
 • Har tålmodighet med pasienter og kolleger for de utfordrende situasjonene mange befinner seg i
 • Kan uttrykke seg faglig og forståelig i skriftlig fremstilling
 • Utviser glede for fagfeltet psykisk helse og rus
 • Kreativ og løsningsorienter
 • Kunne jobbe i team, og samtidig være trygg i arbeid på egenhånd
 • Bidra positivt inn i et allerede veldig godt arbeidsmiljø
 • Vi ønsker at personalgruppen skal være tverrfaglig og sammensatt av ulike typer mennesker, med ulike egenskaper og kompetanse.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Spennende fagmiljø og et godt arbeidsmiljø
 • Variert og spennende arbeidshverdag
 • God faglig støtte
 • Gode kursvilkår
 • Mulighet for faglig utvikling gjennom videreutdanning og arbeid i et kompetent arbeidsmiljø
 • Mulighet for å få ansvarsområder, og utvikle seg innen disse

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

Atle Ersdal
Psykiatrisk sykepleier
Telefon: 466 36 641

Linn Berstad
Enhetsleder
Telefon: 452 52 410

Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Annonse
Annonse