fbpx Stipendiat innen digitalt hjemmesykehus | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat innen digitalt hjemmesykehus

Ved Institutt for Helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), er det ledig 100 % stilling som stipendiat. Stillingen har en varighet på tre år.

Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen "Profesjonell omsorg og teknologi-intensive miljøer ved IHA» der ett av prosjektene denne gruppen jobber med har fått tittelen «Digitalt hjemmesykehus for premature barn».

I Norge fødes rundt 50 000 barn årlig og ca. 3000 av disse blir født for tidlig og legges inn i en nyfødt intensiv avdeling like etter fødsel. En slik innleggelse, som for flere barn kan vare over flere uker, fører ofte til at familiene blir splittet mellom hjemmet og sykehuset. Dette kan igjen gi konsekvenser for tilknytningsprosessen mellom foreldre og barnet og samspillet i familien.

Tidligere var det vanlig å skrive ut barna rundt termin, men i dag skrives disse barna tidligere ut med tett oppfølging fra sykepleietjenesten fra avdelingen de var innlagt i (Ambulerende sykepleietjeneste). Flere nyfødt intensiv avdelinger i Norge er nå i ferd med å tilby digital oppfølging (ikke hjemmebesøk), benevnt som Digitalt Hjemmesykehus (DHS), de første ukene etter utskriving. 

Per i dag vet vi lite om hvordan digital oppfølging av premature barn i hjemmet oppleves for foreldre, og slike studier er ikke tidligere gjort i Norge. Det er også lite kunnskap om foreldrenes egenrapporterte mestringstro og psykiske helse.

Hensikten med Ph.D. prosjektet er å utforske hvordan foreldrene erfarer å ta hånd om sitt prematurt fødte barn etter tidlig hjemkomst med digital oppfølging fra nyfødt intensiv avdelingen. Videre skal foreldrenes egenrapporterte psykiske helse kartlegges for å fremskaffe ny kunnskap om hvordan DHS fungerer sett fra foreldrenes perspektiv. 

Prosjektplanen er utarbeidet, men kandidaten kan gjøre justeringer i samråd med veileder. Aktuelle søkere kan ta kontakt med  prosjektleder inger.h.hagen@ntnu.no for tilsendt prosjektplan.

Din nærmeste leder er instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Som doktorgradsstipendiat, vil du være med på en rekke spennende og viktige oppgaver:

 •  Du vil være med å utvikle ny kunnskap om digitalt hjemmesykehus med fokus på foreldre til premature barn sine erfaringer.
 •  Du vil delta på forskerkurs, konferanser, gjennomføre oppgaver og krav knyttet til aktuell doktorgradsutdanning ved NTNU.
 •  Du vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektet  i samarbeid med veiledere, forskningsgruppen og klinisk fagmiljø.
 •  Det er forventet at du i ditt arbeid skriver artikler som publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for videre forskningsarbeid.

 • Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig norsk studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå innen sykepleie, medisin psykologi, eller annen relevant helseprofesjon
 • Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning
 • Du må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU)  for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra hjemmesykehus, eller nyfødtomsorg
 • Erfaring fra forskning og /eller utviklingsarbeid
 • Du må gjerne ha en spesialutdanning innen området

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og evne å arbeide systematisk og selvstendig, men også kunne delta med andre i teamarbeid.  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.  

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 532 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsesperioden er 3 år i 100 % stilling.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet innen medisin og helsevitenskap innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Stillingen er betinget av ekstern finansiering.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og kvalifikasjon for stillingen
 • CV, attester, vitnemål
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen
 • Publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning av vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Til denne stillingen oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med førsteamanuensis Inger Hilde Hagen, tlf. 91616064, e-post: inger.h.hagen@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Unni Sletten e-post: unni.sletten@ntnu.no 

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju kan du bli bedt om å ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 04.04.2024

 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter.

Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.
 

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her


 

Annonse
Annonse