fbpx Stipendiat i profesjonsvitenskap - Problemløsning i simuleringsbasert læring | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat i profesjonsvitenskap - Problemløsning i simuleringsbasert læring

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, (FSH) er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på pedagogikk i sykepleierutdanningen. 

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet "Hypotheses as an element of deep learning of problem-solving processes in simulation-based learning in nursing studies" ("HyDeProSim-Nurse"), og vil tilhøre faggruppen Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse.

I forbindelse med den raske teknologiske utviklingen de siste årene har simuleringsbaserte undervisnings- og læringsmetoder ved bruk av high fidelity-simulatorer (f.eks. Lærdal: Sim Man 3G, Nursing Anne) blitt en integrert del av sykepleierutdanningen. 

For å kunne utnytte eksisterende og fremtidige teknologiske løsninger i simuleringsbasert læring i sykepleierutdanningen på en best mulig pedagogisk og didaktisk måte, kreves det mer presis kunnskap om problemløsningsferdigheter for å oppnå god læring. Det antas at arbeid med hypoteser er elementært i utviklingen av problemløsningsferdigheter. Nye funn kan bidra til å forklare hvordan problemløsningsferdigheter læres på best mulig måte. 

Det er ønskelig at funnene i PhD-prosjektet kan gi grunnlag for å utforme mer målrettede og kompetansehevende simuleringsbaserte undervisningsmetoder i sykepleiestudiet.

Som stipendiat vil du:

 • Delta i et strukturert program med doktorgradskurs, artikkelskriving og vitenskapelige konferanser og seminarer
 • Ha mulighet til å dra på forskningsopphold ved utenlandske universiteter
 • Få veiledning og støtte fra erfarne veiledere og forskere

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram i profesjonsvitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. I samråd med veiledere vil stipendiaten utforme en endelig prosjektskisse innen rammene for prosjektet. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no) Avhandlingen skal skrives på engelsk.

Stillingen tilbys fortrinnsvis som et 3-årig løp med 100 % ansettelse uten arbeidsplikt, men et 4-årig løp med 75 % stipendiattid og 25 % undervisningsplikt kan også bli aktuelt.
Kontorsted vil være ved ett av våre studiesteder i Bodø, Levanger eller Stokmarknes. Det er residensplikt i stillingen. Oppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder kan forekomme.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen sykepleie - eller annen relevant/helsefaglig utdanning på mastergradsnivå (120 stp). Søkere som vil oppnå mastergrad ila våren 2024 kan også søke.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Søker må dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no).
 • Gode analytiske ferdigheter og kjennskap til forskningsmetoder som er relevante for prosjektet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk

Kandidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Krav til ferdigheter i engelsk

Gode kunnskaper i engelsk er et krav for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom en av følgende eksamener/tester:

 • Engelsk i norsk videregående skole (minst 140 timer)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med resultat 580 eller bedre på skriftlig test, alternativt 90 på online test (alle enkeltresultat må være 20 eller bedre). Nord Universitet sin TOEFL kode er 1648
 • IELTS Academic (International English Language Testing System) med resultat 6,5 eller bedre
 • University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English

Du oppfyller også språkkravet om du:

 • Er unntatt kravet iht oversikten i GSU-listen hos HK-dir hkdir.no
 • Har fullført minst ett års universitetsstudium i USA, Canada, Irland, UK, Australia eller New Zealand
 • Har fullført bachelor- og/eller mastergrad og du kan dokumentere at engelsk var undervisningsspråk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens kjennskap til eller erfaring med undervisning i simuleringsbaserte læringsmetoder, problembasert læring, high fidelity-simulatorer i sykepleierutdanningen, og pedagogisk og didaktisk planlegging av undervisning i sykepleierutdanning.
 • Videreutdanning innen universitetsdidaktikk, simulering og simuleringsbasert undervisning/læring 
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Erfaring med ulike forskningsmetoder
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Søkerens evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Søkerens evne til å samarbeide med andre
 • Motivasjon for et forskningsopphold i utlandet underveis i prosjektet
 • Det er en fordel å forstå skriftlig tysk språk.

Kandidater som allerede har doktorgrad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, normalt NOK 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen, opptak og ansettelse fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, erfaring eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknadsfrist: 10. april 2024

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Skandinavia med vitnemål utstedt på et annet språk enn engelsk, må vedlegge vitnemål på både originalspråket og autorisert engelsk oversettelse.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30208147

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

 

 

Annonse
Annonse