fbpx Stipendiat i profesjonsvitenskap - legemiddelsikkerhet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat i profesjonsvitenskap - legemiddelsikkerhet

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap innenfor tema legemiddelsikkerhet, med søkelys på helsepersonells digitale dokumentasjonspraksis ved legemiddelhåndtering i kommunal sektor. 

Som stipendiat vil du:

 • Delta i et strukturert program med doktorgradskurs, artikkelskriving og vitenskapelige konferanser og seminarer
 • Få veiledning og støtte fra erfarne veiledere og forskere

Hensikten med doktorgradsprosjektet er å bidra med ny kunnskap om helsepersonells dokumentasjonspraksis i elektronisk pasientjournal ved legemiddelhåndtering for eldre som mottar hjelp med legemiddeladministrering fra hjemmetjenesten. 

Prosjektet benytter både kvantitativ og kvalitativ metode (journalgranskning, observasjoner og intervju). Dokumentasjonspraksisens utfordringer og behov vil utforskes, og danne utgangspunkt for å kunne gi konkrete forbedringstiltak og løsninger for funksjonalitet, kvalitet og systemstøtte. 

Prosjektet vil kunne bidra til legemiddelsikkerhet gjennom forbedret dokumentasjon av legemiddelhåndtering i kommunal helse- og omsorgssektor. For hjemmeboende eldre kan tilstrekkelig dokumentasjon og delt informasjon om legemiddelhåndtering bidra til rasjonell bruk av legemidler og øke pasientsikkerheten.

Doktorgradsprosjektet er koblet til forskningsprosjektet «MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services», som er forankret hos Senter for omsorgsforskning Midt, Nord universitet. MedSafe-Old er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, har ytterligere tre stipendiater og en post.doc, og inkluderer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Stipendiaten vil tilhøre faggruppen Legemidler og legemiddelhåndtering (herunder forskningsgruppen «Legemidler og legemiddelhåndtering»), og vil samarbeide med stipendiater og forskere i MedSafe-Old.

Stillingen tilbys som et 3-årig løp med 100 % ansettelse som stipendiat, evt 4-årig løp med 75 % stipendiattid og 25 % pliktarbeid. Kontorsted vil være ved ett av våre studiesteder i Levanger eller Namsos. Det er residensplikt i stillingen.
Oppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder kan forekomme.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram i profesjonsvitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. I samråd med veiledere vil stipendiaten utforme en endelig prosjektskisse innen rammene for prosjektet. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no) 
Avhandlingen skal skrives på engelsk.

Veiledere i prosjektet er førsteamanuensis Hege Sletvold, professor Rose Mari Olsen, førsteamanuensis Tomas Log, og post.doc. Marianne Kollerøs Nilsen, Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på mastergradsnivå (120 stp)
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no)
 • Søkere som vil oppnå mastergrad ila våren 2024 kan også søke.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk.

Kandidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Krav til ferdigheter i engelsk

Gode kunnskaper i engelsk er et krav for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom en av følgende eksamener/tester:

 • Engelsk i norsk videregående skole (minst 140 timer)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med resultat 580 eller bedre på skriftlig test, alternativt 90 på online test (alle enkeltresultat må være 20 eller bedre). Nord Universitet sin TOEFL kode er 1648
 • IELTS Academic (International English Language Testing System) med resultat 6,5 eller bedre
 • University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English

Du oppfyller også språkkravet om du:

 • Er unntatt kravet iht oversikten i GSU-listen
 • Har fullført minst ett års universitetsstudium i USA, Canada, Irland, UK, Australia eller New Zealand
 • Har fullført bachelor- og/eller mastergrad og du kan dokumentere at engelsk var undervisningsspråk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens kjennskap til eller erfaring med temaet legemiddelsikkerhet, digital legemiddeldokumentasjon, og/eller legemidler og eldre
 • Relevant erfaring med praksisnært FoU-arbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid tillegges stor vekt.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, normalt NOK 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år. 
Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. 

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen, opptak og ansettelse fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, erfaring eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknadsfrist: 10. april 2024

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Bekreftelse på godkjent utdanning fra utlandet (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30208148

Annonse
Annonse