fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Kreftklinikken er for tiden organisert med tre sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken n ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.

 

Vi søker ny seksjonsleder ved seksjon sengeområde ved Kreftklinikken!

Ved Seksjon sengeområde har vi 100 % fast stilling som seksjonsleder med tiltredelse så raskt som mulig.
Seksjon sengeområde er en sengepost med 24 senger. Pasientene kan være innlagt på grunn av pågående behandling, kjemoterapi eller stråling, eller de kan være innlagt på grunn av behov for symptomlindring av ulike symptomer eller plager som sykdom og kreftbehandlingen har påført dem.   

Seksjonen har ca. 40 årsverk, bestående av dedikerte og kompetente spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Seksjonen ledes av to likeverdige seksjonsledere, i tillegg har seksjonen en fagsykepleier. Avdeling sykepleie har egen driftskoordinator og bemanningskoordinator, og en vikarpool som dekker alle seksjoner i avdelingen.

Som seksjonsleder inngår du i avdelingens ledergruppe.

Ved vurdering av søkere vil både faglige og personlige egenskaper bli vektlagt. Dersom intern søker tilsettes kan andre stillinger/stillingsprosenter bli ledige så ikke nøl med å søke. Vi ber om at relevante attester og vitnemål legges ved søknaden. Oppgi minst to referansepersoner. 

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder skal bidra til å utarbeide mål og visjoner for avdelingen i samsvar med gjeldende styringsdokument og overordnede mål for sykehuset
 • Seksjonsleder er ansvarlig for å gjennomføre avdelingens mål i egen enhet og sikre at virksomheten drives i hht gjeldende lover og forskrifter
 • Seksjonsleder har et overordnet faglig ansvar, personalansvar, aktivitetsansvar og økonomisk ansvar innenfor gitte budsjettposter i egen enhet
 • Seksjonsleder forventes å bidra både faglig og organisatorisk i klinikkens strategiske planlegging og utviklingsarbeid
 • Samarbeider med avdelingens øvrige seksjonsledere, enhetens seksjonsoverlege, tillitsvalgte og verneombud

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant videreutdanning innen onkologi eller palliasjon er ønskelig
 • Ledererfaring, samt lederutdanning fra universitet/høyskole vektlegges
 • Erfaring som sykepleier ved sengepost på ett universitetssykehus, og  i tillegg kunnskap og erfaring fra arbeidstidsplanlegging kan kompensere for manglende ledererfaring/utdannelse
 • Må beherske norsk  både skriftlig og muntlig   
   

Personlige egenskaper

 • Inneha god organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenkning
 • Være ansvarlig,  positiv, helhetstenkende og inspirerende i lederrollen
 • Være fleksibel og omstillingsdyktig
 • Forstå betydningen av, samt ha en fremtidsrettet holdning til innovasjon og digital kompetanse 
   

Vi tilbyr

 • Deltakelse i et godt lederteam som samarbeider godt på tvers av seksjonene i klinikken
 • Utfordrende varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon med utfordringer og mulighet for vekst
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Kontaktinformasjon

Marianne Brox

Avdelingssjef

Telefon:72821494

Telefon:98634233

E-post:marianne.brox@stolav.no

Birgitte Alsvik

Telefon:72824585

E-post:birgitte.alsvik@stolav.no


Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  
 

Gellievoetebæjhkoehtimmie 

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Annonse
Annonse