fbpx Førsteamanuensis/førstelektor innen helsefag | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor innen helsefag

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig inntil seks faste 100 % stillinger (tre i Bodø og tre i Levanger) som førsteamanuensis/førstelektor innen helsefag. 

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Vi søker etter faglig engasjerte personer  som kan undervise i sykepleierelaterte tema rettet mot flere målgrupper i helsetjenesten, og som har kompetanse innen ett eller flere av disse fagområdene:

 • e-helse
 • samfunnsvitenskap
 • ledelse
 • geriatri og demensomsorg
 • kreftomsorg
 • spesialisering innen klinisk sykepleie knyttet til somatisk spesialisthelsetjeneste og/eller kommunehelsetjeneste

Den som ansettes i førstestilling skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper. 

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor i sykepleie. Det forventes at den som ansettes leder utviklingsarbeid ved utdanningen med et særlig ansvar for å dokumentere dette arbeidet. Det må påregnes undervisning og veiledning ved fakultetets videreutdanninger, master og ph.d.-program ved behov. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier i regionen inngår også i stillingen. 

Det forventes at søkere på sikt har en målsetting om å oppnå professorkompetanse. Fakultetet vil legge til rette for kandidater som kan være aktuelle for å kvalifisere seg til første- eller toppstilling.

Stillingene har kontorsted ved campus Bodø og campus Levanger, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Søkerne bes oppgi hvilket kontorsted det søkes på.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde
 • Undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie, og ved behov master- og ph.d.-kandidater
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Praksisveiledning
 • Eksamen og sensurarbeid på alle nivå 
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter 
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med andre vitenskapelige ansatte 
 • Strategisk arbeid ved fakultetet 

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske. Alternativt kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsavhandling.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Kandidaten bør fylle kravet for opptak til fakultetets ph.d. program for videre kvalifisering.

Felles for alle

 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk)
 • Fordypning/spesialisering og/eller forskningskompetanse innen spesialisthelsetjeneste eller kommunehelsetjeneste 
 • Relevant klinisk erfaring fra spesialisthelsetjeneste eller kommunehelsetjeneste 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning 
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå 
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet 
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet 
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng  
 • God kunnskap og evne til å sette seg inn i e- helse og teknologisk utviklingsarbeid 
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet 
 • Personlig egnethet 

Ved ellers like kvalifikasjoner vektlegges norsk autorisasjon som sykepleier. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidsiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 27.februar 2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30203964 - 30203965 - 30203966 - 30203967 - 30203968 og 30203969

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Annonse
Annonse