fbpx En søknad, mange muligheter! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

En søknad, mange muligheter!

St. Olavs hospital trenger flere dyktige og engasjerte sykepleiere. Vi har ledig faste og midlertidige stillinger ved flere klinikker og avdelinger:

Du kan lese mer om avdelingene og den enkelte stilling under. Vi ber deg om å skrive i søknaden hvilke stillinger du ønsker å bli vurdert for, i prioritert rekkefølge.

Vi gjennomfører intervjuene digitalt og aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende.

Ledige stillinger for sykepleier ved Bemanningssenteret 

Arbeidstiden består av tredeltturnus med arbeid hver tredje helg

Bemanningssenteret har ledig fire faste 100% stillinger, der to av stillingene tilhører vår overvåkningspool. Bemanningssenteret er sykehusets interne bemanningsbyrå og du som ansettes vil få oppdrag på ulike avdelinger ved sykehuset. Trives du med å jobbe ved flere ulike avdelinger eller kanskje finner du din drømmeavdeling gjennom oss? Som ansatt i Bemanningssenteret får du mulighet til å tilegne deg en unik breddekompetanse med faglige utfordringer.
Til vår overvåkningspool ser vi etter deg med enten overvåkningskompetanse eller stor interesse for å tilegne deg dette. Overvåkningspoolen dekker i dag medisin- og lunge overvåking, kirurgisk overvåking, nevro intensiv, ortopedisk overvåking og gynekologisk overvåkning.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Guro Haltbrekken 986 62 365 eller Terese Skjemstad (overvåkningspool) 948 36 540 
 

Ledige stillinger for sykepleier ved Medisinsk klinikk

Arbeidstiden består av tredelt turnus med arbeid hver tredje helg 

Avdeling for geriatri har ledig en 67 % fast stilling på natt, samt et 80 % vikariat. Stillingene kan kombineres med stillingsandel i Medisinsk bemanningspool. Her utreder vi akuttgeriatriske pasienter med ulike problemstillinger. Variasjonen innen diagnoser og sykdomsgrad er stor, men fellesnevner er at pasientene er eldre med komplekse og sammensatte lidelser. Vi har stort fokus på tverrfaglighet og jobber tett med både leger, ergo- og fysioterapeuter for å sammen finne den beste behandlingen og løsningen for våre pasienter. 
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Line Holmen 73 86 16 07 eller Gry Kristoffersen 72 82 42 81

Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer ledig en fast 60 % stilling på natt. Stillingen kan kombineres med en stillingsandel i Medisinsk bemanningspool.
Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer er en interessant og lærerik avdeling hvor vi driver med utredning og medisinsk behandling av pasienter fra 16 år og oppover. Pasientgruppen vår har sykdommer i tynn- og tykktarm som Morbus Crohn og Ulcerøs Colitt, ulike lever- og gallesykdommer, ulcus, kreftsykdom eller generelle indremedisinske problemstillinger. Pasientene som innlegges sengeposten vår kommer hovedsakelig inn som øyeblikkelig hjelp via akuttmottaket eller fra poliklinikk og dagpost. Avdelingen har også noe elektiv virksomhet.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Lene Refseth 72 82 53 81

Avdeling for hjerneslag har ledig en fast 75 % stilling, samt vikariat på 100 % og 75 % stilling. Deltidsstillingene kan kombineres med en stillingsandel i Medisinsk bemanningspool. Slagenheten er en allsidig og spennende avdeling med en variert og kompleks pasientgruppe. Hovedvekten er på slagbehandling, hvor akuttbehandling, utredning, kartlegging og tidlig rehabilitering foregår samtidig. Pasienten er i fokus, men pårørendearbeid vektlegges også.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Ingebjørg Sørhaug 72 82 51 37

Avdeling for nyre og endokrinologi har ledig tre faste stillinger: To 100 % kombinasjonsstillinger som fordeles mellom poliklinikk for peritonealdialyse og sengepost (henholdsvis ca. 40/60 %). En 75 % stilling ved sengepost som kan kombineres med en stillingsandel i Medisinsk bemanningspool.
Poliklinikk for periotenaldialyse ligger i tilknytting til sengeposten, og personalet samarbeider tett. Pasientgruppen vår har akutt nyreskade, kronisk nyresvikt, malign hypertensjon, behov for peritoneal- eller hemodialyse, nyoppdaget diabetes, behov for utredning av endokrinologisk sykdom, hyponatremi, eller indremedisinske problemstillinger. Poliklinikken har ansvar for opplæring oppfølging av pasienter som går i PD, samt opplæring av personell på sengeposten og i hjemmesykepleien.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Randi Almås 72 82 55 32

Medisinsk bemanningspool har ledig faste stillinger: 5 x 100 % og 2 x 67 % natt.
Her får du mulighet til å få en bred kompetanse innen ulike medisinske fagfelt, kanskje finner du ett felt du virkelig brenner for? Kanskje finner du ut at du trives med å ha en svært variert hverdag hvor du er innom ulike avdelinger? Stillingene vil være tilknyttet vår interne bemanningspool, og man vil få mulighet til å bli kjent på flere avdelinger. Vi har fagdager i turnus samt mulighet til å melde seg på kurs, fagkvelder og sosiale aktiviteter både med kollegaer i pool og på sengepostene. Medisinsk bemanningspool er den viktigste arenaen for rekruttering inn i øvre stillinger i klinikken vår, dersom du etter hvert finner ut at du har lyst til å være tilknyttet en avdeling.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Sarah Hestbek 476 75 987

Ledige stillinger for sykepleier ved Kirurgisk klinikk 

Arbeidstiden består av tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg

Sengepost for colorektal kirurgi, nedre gastro har ledig 2 x 80 % sykepleierstillinger, som er mulig å kombinere med inntil 20% stilling i klinikkens interne bemanningspool og 1 x 70% nattevaktsstilling. Vi har stomisykepleiere, kreftsykepleier, AKS (avansert klinisk sykepleie og fagsykepleiere. Ved vår avdeling  har de fleste pasientene gjennomgått omfattende kirurgi hvor du vil opparbeide deg høy sykepleiefaglig kompetanse. Sengeposten mottar primært elektive pasienter som er søkt inn til colorektal kirurgi, men vi har også en vesentlig andel akutte pasienter. Sengeposten er tilknyttet en dagpostenhet og en preoperativ poliklinikk. Arbeidsoppgavene vil bestå av postoperativ sykepleie, preoperative forberedelser på sengepost og dagpost, samt sykepleie innen stomihåndtering.
Kontaktperson: Solfrid Sandnes, seksjonsleder, tlf: 72 82 99 57

Sengepost for øvre gastrokirurgi har ledig 2 x 60 % nattevaktsstillinger med mulighet for større stillingsandel i klinikkens interne bemanningspool.
Avdelingen er tilknyttet en dagpostenhet og en preoperativ poliklinikk. Det foregår spennende forskningsprosjekter i avdelingen, og vi har flere spesialsykepleiere innen kreft og avansert sykepleie. Arbeidsoppgavene vil bestå av preoperative forberedelser, og postoerativ observasjon, pleie og behandling av pasienter med bl.a kreftsykdom i spiserør, magesekk, bukspyttkjertel og lever, samt gallegangslidelser, blødninger, infeksjoner og truende organsvikt. Sykepleier med erfaring fra gastroenterologisk kirurgi/kirurgisk sykepleie er ønskelig.
Kontaktperson: Lise Svenson Ystgaard, seksjonsleder: tlf: 72 82 88 03

 

Ledige stillinger for sykepleier ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Arbeidstiden består av dag- og aftenvakter, med arbeid hver tredje helg.

Krise korttid og rusakutt har ledig en 100% stilling. Vi har ansvar for å gi helsehjelp til pasienter over 18 år hjemmeboende i Trøndelag, som trenger dette som følge av rusmiddelavhengighet. Rusakutt plikter også å gi helsehjelp til pasienter hjemmeboende i andre fylker, men som på tidspunkt for henvendelse/akutt krise oppholder seg i sykehusets opptaksområde. Rusakutt har inntak gjennom hele døgnet, og tilbyr medikamentell abstinensbehandling i inntil 72 timer. Det er standardiserte pasientforløp på rusakutt, hvor rusakutt har ansvar for å gjøre vurderinger av- og følge opp akutte rusrelaterte tilstander. 
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Marika Mattsson 942 91 866.

Vi tilbyr

  • Dersom du ønsker en arbeidsplass med faglig fokus og godt arbeidsmiljø er du velkommen til å søke
  • Vi tilbyr faglig planmessig opplæring med fagdager lagt i turnus, og det vil bli muligheter til å lære mye gjennom kurs og fra kollegaer
  • Som ansatt hos oss får du bred erfaring og kompetanse. Vi vil gi god opplæring og gjøre det vi kan for at du skal trives hos oss
  • Lønn etter tariff med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP


Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 000 ansatte og et brutto budsjett på 13 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 000 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 13 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  
 

Gellievoetebæjhkoehtimmie 

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme.

Annonse
Annonse