fbpx Assisterende divisjonsdirektør | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Assisterende divisjonsdirektør

Sykehuset Innlandets HF er et av landets største helseforetak med virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Divisjon Elverum-Hamar er en av de to store somatiske divisjonene i Sykehuset Innlandet HF. Vi er ett felles akuttsykehus med to geografiske lokalisasjoner med fag- og funksjonsfordeling. Divisjonen har et samlet opptaksområde på om lag 130 000 innbygger, 1600 medarbeidere og et budsjett på ca. 1,7 milliarder kroner. Vi har felles ledelse for de to lokalisasjonene våre med én felles ledergruppe bestående av divisjonsdirektør (nivå 2), assisterende divisjonsdirektør, åtte avdelingssjefer (nivå 3), HR sjef, Controller og divisjonsrådgiver. Assisterende divisjonsdirektør er organisert i stab til divisjonsdirektør, men er også divisjonsdirektørens stedfortreder.

Sykehuset i Hamar har ansvaret for traumatologi, gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, bryst- og endokrinkirurgi samt plastikkirurgi for hele divisjonen. Sykehuset i Elverum har ansvaret for ortopedi, gynekologi og fødselshjelp, pediatri, samt øre nese-hals og øye for hele divisjonen. Begge lokalisasjonene har akuttmedisin, indremedisin, onkologi og bildediagnostikk. I tillegg har divisjonen områdeoppgaver for hele Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde på om lag 340 000 innbyggere. Områdeoppgavene våre er urologi, karkirurgi og intervensjonsradiologi, bryst- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, øye, nukleærmedisin med PET CT, samt brystdiagnostisk senter (BDS).

I tillegg til pasientbehandling er våre oppgaver utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Sykehuset Innlandet er blant ikke-universitetssykehusene med høyest forskningsaktivitet, og foretaket har i dag flere aktive forskningsgrupper og –sentre. Vi samarbeider i dag med det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Høyskolen i Innlandet, og NTNU.

Vi står foran spennende og utfordrende utviklingsprosesser i årene fremover med planlegging av ny sykehusstruktur i Innlandet med nytt Mjøssykehus i Moelv.  Arbeidet med å realisere framtidig sykehusstruktur innebærer endringer i pasient- og arbeidsflyt, organisering og kultur. Assisterende divisjonsdirektør vil sammen med divisjonsdirektør ha et overordnet ansvar for den daglige driften av divisjonen og i tillegg ha en sentral rolle i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortreder for divisjonsdirektør. Bidra i arbeidet med divisjonens drift og økonomi.
 • Delta i divisjonens ledergruppe og støtte pågående prosesser.
 • Spesielt fokus på arbeidet med å beholde medarbeidere og være en attraktiv arbeidsplass.
 • Bidra i virksomhetsstyring og internkontroll i divisjonen. 
 • Bidra i arbeidet med å sikre at pasienttilbudet i divisjonen er i tråd med eiers oppdrag og nasjonale føringer. 
 • Bidra inn i pågående forbedringsarbeid. Selv ta initiativ til å jobbe med forbedring.
 • Ta del i arbeidet med divisjonens kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.
 • Bidra til gode samarbeidsforhold med divisjonens samarbeidspartnere både internt i Sykehuset Innlandet og eksternt. 
 • Bidra inn i utviklingen av Sykehuset Innlandet som helhet.

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig høgskole-/ universitetsutdanning innen helsefag.
 • Fordel med lederutdanning
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten 
 • Ledererfaring
 • God rolleforståelse 
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten 
 • Erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring og internkontroll
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • Initiativrik
 • Trygg
 • Kreativ og løsningsorientert 
 • Samarbeidsorientert og inkluderende
 • God gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet  
 • Positiv og støttende
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en stor somatisk divisjon  
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter 
 • En dynamisk organisasjon med dyktige og dedikerte medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø og deltagelse i en erfaren ledergruppe
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Kontaktpersoner

Trine Fleischer Eng
Divisjonsdirektør
Telefon: 92283300

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig 150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.
 

Annonse
Annonse