fbpx Førsteamanuensis/ universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/ universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie)

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie). 

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle bachelor- og masterprogrammene i sykepleie ved IHA.

IHA tilbyr helsefaglige utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi har et godt mastertilbud for sykepleiere og andre som ønsker faglig utvikling. Det er rundt 60 ansatte og 700 studenter ved instituttet.

For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/iha.

Du rapporterer til Instituttleder.

 Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte og ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen (gjelder begge stillingskoder):

•    Undervisning og veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet sykepleie
•    Deltakelse i administrativt arbeid

Særskilt ansvarsområde

 • I stillingen som førsteamanuensis vil du ha særlig ansvar for forskning og undervisning innen sykepleie.
 • I stillingen som universitetslektor vil du ha rett på tid til forskning- og utviklingsarbeid i den tiden som gjenstår når undervisningsplikten innen sykepleie er ivaretatt.

Som ansatt på fakultetet må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved fakultetet. Du må rette deg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-2 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 • Din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen et helsevitenskapelig fagområde
 • Dersom du kan dokumentere at avhandlingen er levert, kan søknaden din bli vurdert selv om du ikke har disputert. Dokumentasjon på oppnådd doktorgrad må framvises før du kan tiltre i stillingen. 

Universitetslektor:
Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Din mastergrad må  være innen et helsevitenskapelig fagområde

Andre krav for begge stillingskoder:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Klinisk erfaring 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk
   

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. 

Ønskede kvalifikasjoner

I tillegg ønsker vi at du har:

 • fullført videreutdanning innen intensivsykepleie vil bli foretrukket
 • dokumentert erfaring med undervisning og/eller veiledning

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som har:

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • interesse og engasjement for helsefaglig utdanning og utvikling av helsetjenestene

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis kode 1011 vil du normalt lønnes fra brutto kr 624 500,- til kr. 759 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr. 548 600,- til kr. 667 700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Du må være til stede og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis, og arbeidssted er Ålesund. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling   
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • forskningsplan 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 

Som søker oppfordres du til å bruke NOR-CAM som verktøy for dokumentasjon av din kompetanse

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert, og åpen vitenskapspraksis anerkjennes. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA og forpliktelsene i CoARA om ansvarlig vurdering av forskning og anerkjennelse av en større bredde av faglige bidrag. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Instituttleder Svanhild M. A. Schønberg, e-post: svanhild.schonberg@ntnu.no, tlf. 73412799 eller førsteamanuensis Berit Misund Dahl, e-post: bd@ntnu.no , tlf. 70161393. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Unni Sletten, e-post: us@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 09.10.2023

  NTNU - kunnskap for en bedre verden

  NTNU - kunnskap for en bedre verden
  Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

  Fakultet for medisin og helsevitenskap
  Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

  Institutt for helsevitenskap i Ålesund
  Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.

  Arbeidsgiver

  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  This is NTNU

  NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

  På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

  Annonse
  Annonse