fbpx Virksomhetsleder Sørbyen hjemmetjeneste | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsleder Sørbyen hjemmetjeneste

Sørbyen hjemmetjeneste er en av kommunens 10 hjemmetjeneste virksomheter. Vi holder til ved Sørbyen omsorgssenter som ligger på Kopperud, ca 3 km fra sentrum. Virksomheten har ca.50 ansatte, fordelt på 27 årsverk. 10 årsverk er sykepleier/ sykepleier1/ spesialssykepleierstillinger.  Ansattgruppa består av sykepleiere, vernepleier, kreftkontakt, hjelpepleiere, helsefag-/ omsorgsarbeidere, studenter og ufaglærte.

Hjemmetjenesten i Sørbyen er todelt, med en utevirksomhet og 16 omsorgsboliger for personer med demens 2 etg i omsorgssenteret. Virksomheten har opprettet team, blant annet et velfungerende demensteam. Teamet er lagt inn i bemanningsplan for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Sørbyen hjemmetjeneste har et godt tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.

Vi er en hjemmetjeneste som setter åpenhet, inkludering, og et godt arbeidsmiljø . Diskusjoner og engasjement mener vi er viktig for å fremme fagutvikling, kvalitetsutvikling og etisk refleksjon i personalgruppa. Vi har gjennom flere år deltatt i pilotarbeid i kommunen, og er vant til å jobbe med kvalitetsutvikling. Virksomheten har stor variasjon i oppgaver, og er en god faglig utviklingsarena.

Nå søker vi etter en ny virksomhetsleder til å lede virksomheten med god faglighet og gode kunnskaper.  

Det er ønskelig at du har et godt overblikk, er engasjert, har fokus på din egen faglig utvikling og ansattes kompetanse. 

Arbeidsoppgaver:

Virksomhetsleder skal ivareta den overordnede ledelsen av virksomheten slik at tjenestene gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, brukerens vedtak og sektorens styrende dokumenter. Har et helhetlig drift og fagansvar for sin virksomhet og handler i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.

Stillingen er organisert i hjemmetjenesten og vil inngå i lederteam med 10 virksomhetsledere og tjenesteleder. 

 • Er ansvarlig for en effektiv organisasjon i et godt arbeidsmiljø og aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med verneombud og plasstillitsvalgte.

 • Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt, og i henhold til gjeldende økonomireglement.

 • Delta i lokalt lederteam sammen med de andre virksomhetslederne på senteret.

 • Helse og omsorg/hjemmetjenesten har fokus på velferdsteknologi for å møte fremtidens utfordringer.
 • Virksomhetsleder er en viktig ressurs i forhold til utvikling av tjenestene som skal gis.

 Kvalifikasjoner:

 • 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Fortrinnsvis med videreutdanning i ledelse. Ved et evt tilbud om stilling vil det pålegges videreutdanning dersom dette mangler.
 • Offentlig godkjent autorisasjon.
 •  Må kunne drifte og organisere. 

 •  Erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid.

 • Generell kompetanse i bruk av dataverktøy er nødvendig.

 • Personlig egnethet og evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt.

 • Erfaring med og kan jobbe selvstendig med arbeidstidsplanlegging med utgangspunkt i heltidskultur vil være en fordel.

 • Kompetanse på lov og avtaleverk.

 • Erfaring med HMS arbeid.

 • Krav om godkjent politiattest.
 • Vi søker en positiv og inspirerende person som har gode leder egenskaper, samt evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre ut fra kommunenes verdier: Kompetanse, Engasjement og Respekt.

Vi kan tilby: 

 • En selvstendig stilling med stor mulighet til å påvirke virksomheten og tjenestens videre utvikling.

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.

 • Nødvendig opplæring, oppfølgingssamtaler og veiledning i prøvetiden.

 • Relevant opplæring og kurs på våre fagsystemer.

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

 • Fadderordning
 • Lønn etter avtale.

 • Gode pensjonsordninger.

 • Bedriftsidrettslag.

 • Gjøvik kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og er generelt opptatt av fag og kompetanseutvikling.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Sørbyen omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Einar Malmedal
mob: +47 918 52 928

Hjemmeside: www.gjovik.kommune.no
Adresse: Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Annonse
Annonse