fbpx Stipendiatstillingar innan akutt / kritisk sjuke | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiatstillingar innan akutt / kritisk sjuke

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 6 midlertidige stillingar som stipendiat innan fagområdet sjukepleie til akutt / kritisk sjuke ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Om stillingane:

Stipendiatstillingane skal knytast til eit av åtte prosjekt innan fagfeltet akutt / kritisk sjuke (sjå under).

Stipendiatane skal inngå i eit godkjent opplegg for ph.d.-utdannning innanfor ei tidsramme på 4 år, der 25% av tida vil utgjere pliktarbeid.

Arbeidsplass og pliktarbeidet vert primært utført ved master i spesialsjukepleie ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap enten ved Campus Bergen, Haugesund eller Førde.

Det kan bli gjort frådag i tilsetjingsperioden for eventuell tidligare rekruttingsperiode.

Stipendiatstillingane er rekrutteringsstillingar som skal rekruttere tilsette til anestesisjukepleiar-, intensivsjukepleiar- og operasjonssjukepleiarutdanningane, bidra til utvikling av kunnskapsfronten i sjukepleie til akutt/kritisk sjuke, utvikle forskingssamarbeidet med spesialisthelsetenesta, og bidra til eit aktivt forskingsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingane skal knytast til eit av prosjekta nedanfor. Kvart prosjekt har ei lenke til ei pdf fil som inneheld meir informasjon om prosjektet og kontaktinformasjon.

Alle prosjekta skal ha rettleiar frå både HVL og eit av dei tre helseføretaka; Helse Førde, Helse Bergen eller Helse Fonna. Prosjektplan vil bli utarbeidd i samarbeid med tildelt rettleiar. Interesserte søkarar kan ta kontakt med kontaktpersonen som er oppført i prosjektbeskrivelsen.

Nummer 1

Betre paisenttryggleik ved å inkludere pasientrapport data i kunnskapsgrunnlaget i behandlinga til personar som får kirurgisk behandling for alvorleg fedme ved norske sjukehus

Nummer 2

Health literacy and medication adherence after acute illness

Nummer 3

Delirium as an indicator of patient safety and quality of hospital care in elderly patients in need of advanced heart surgery or intervention in hospital settings

Nummer 4

Development and validation of tools assessing quality of checklist and teamwork performance in operating theatres

Nummer 5

Intensivpasientar med COVID-19 - ein oppfølgingsstudie av mental og fysisk helse

Nummer 6

Investigation of factors influencing on morbidity and mortality within surgery and anaesthesia

Nummer 7

Patient Safety Culture in peri-operative care

Nummer 8

Investigation of factors influencing on morbidity, mortality or patient reported outcomes within intensive care

Søkjar må legge ved eit motivasjonsbrev på inntil 2 sider relatert til:

 • Motivasjon til å gjennomføre ei ph.d.-utdanning
 • Refleksjon rundt val av inntil tre prioriterte prosjekt relatert til tematikk og metodisk tilnærming

Det er ein føresetnad at stipendiaten sitt prosjekt vert innretta slik at stipendiaten kan verte tatt opp på ph.d. programmet Helse, funksjon og deltaking eller ph.d.-programmet Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development, RESINNREG) ved HVL.  Nærare informasjon om doktorgradsprogramma finnast på: Forskarutdanning - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 

Søknad om opptak til doktorgradsutdanninga skal først sendast etter eventuell tilsetting. Kandidaten skal da saman med hovudrettleiar utarbeide ein detaljert plan for forskarutdanning ved HVL. Søknad om opptak til ph.d.-utdanninga skal sendast seinast 3 månader etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkjer må ha nordisk autorisasjon som sjukepleiar
 • Søkjarar må ha relevant mastergrad og fortrinnsvis vere utdanna anestesi-, intensiv- eller operasjonssjukepleiar
 • Mastergradsoppgåva må vere levert til vurdering innan søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarande) må vere godkjent seinast fire veker etter søknadsfristen. Mastergraden må innehalde ei masteroppgåve med eit omfang på minst 30 studiepoeng. Karakteren på masteroppgåve (eller tilsvarande) og gjennomsnittskarakter for masterstudiet skal normalt vere B eller betre.
 • Gode ferdigheiter i norsk og engelsk både skriftleg og munnleg

Ønska kvalifikasjonar

 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og rettleiing
 • Har tidlegare publikasjonar med relevans for utlysinga
 • Faglege kvalifikasjonar innan temaområdet i prosjektet
 • Relevant metodekompetanse
 • Internasjonalt nettverk

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å arbeide effektivt og systematisk
 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Trivast med å arbeide i tverrfagleg team
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Kunne arbeide sjølvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskingsgruppa spesielt.
 • Høg etisk medvit i forskingsarbeidet

Søknaden må innehalde

 • Eit kort søknadsbrev
 • Motivasjonsbrev knytt til inntil tre av prosjekta, i prioritert rekkjefølge, omfang inntil totalt 2 sider
 • CV med informasjon om utdanning, publikasjonar og arbeidserfaring
 • Kopi av vitnemål for avlagt mastergrad eller tilsvarande og eventuelle attester
 • Masteroppgåva
 • Eventuelt andre vitskapelege arbeid
 • Referanseliste (2-3 referansar; namn, tittel, e-post og telefon, samt beskriving av relasjon til søkjar)

Korleis søkje på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillingen” på denne sida.

Me gjer merksam på at søknadar vert vurdert ut frå den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkjar sitt eige ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, herunder masteroppgåva/hovedfagsoppgåva og inntil 5 vitskaplege arbeid som de ønsker å ha med i vurderinga, fullstendig publikasjonsliste, motivasjonsbrev, attestar og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrift eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Dersom vedlegga overskrid 50 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søkjar med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om at utdanninga (bachelor- og mastergrad) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. Vi gjer merksam på at søknad om vurdering frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stipendiatstillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din. 

Søkjarar til vitskaplege stillingar vert vurdert av eit sakkunnig utval. Vurderinga skjer på grunnlag av dokumentert kompetanse. På grunnlag av utvalet si innstilling, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju. Tilsetjinga skjer i tilsetjingsutvalet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spanande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving – og utvikling
 • Moglegheiter for trening i arbeidstida

Stillinga som stipendiat vert løna i stillingskode 1017 Stipendiat, lønstrinn 54. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga.

Frå løna vert det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningsliner som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, personar med nedsett funksjonsevne og hol i CV. 

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleiar Georg Førland, telefon: 52 70 26 36

2) Fagseksjonsleiar Johannes Haltbakk, telefon: 55 58 56 29 

Samspel, berekraft og nyskaping 

Samspel, berekraft og nyskaping skal kjenneteikne alt vi gjer.

Vi skal verte eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil. 

Les meir på våre heimesider.

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 17 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 400 tilsette og om lag 4900 studentar. Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar og fleire masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanninga "Helse, funksjon og deltaking". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskingsområdet: "Innovasjon i offentleg sektor" i ph.d.-utdanninga Responsible Innovation and regional Development (RESINNREG), som er eit samarbeid på tvers av fakulteta.

Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse- og omsorgsvitskap er vi om lag 210 tilsette og om lag 2400 studentar fordelte på studiestadane Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanningar i sjukepleie og masterstudium i spesialsjukepleie, masterstudium i klinisk sjukepleie og masterstudium i kliniske spesialitetar med til saman tretten fordjupingar. Vidare tilbyr vi  masterstudium i jordmorfag, masterstudium i helsesjukepleie,  masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie, samt ei rekkje vidareutdanningar. Forskinga vår er retta mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innan spesialsjukepleie, klinisk sjukepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Annonse
Annonse