fbpx Helsesykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleier

Ved helsestasjonen er det ledig 100 % vikariat som helsesykepleier i perioden 15.11.2022 til 15.12.2023. Tiltredelse snarest.

Vi søker etter en person med godkjent helsesykepleierutdanning. Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning i psykisk helse, med interesse for forebyggende helsearbeid kan også søke.

Arbeidsområde er forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor helsestasjon for barn og familie, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern. Det er utarbeidet plan for helsesykepleiertjenesten og stillingsbeskrivelse foreligger.

Vi legger vekt på faglig dyktighet, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, resultatorientert og evne til å motivere andre. Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse.

Avlønning etter gjeldende avtaleverk. Tilfredsstillende politi- og helseattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til helsesykepleier Iselin Vuolab, tel.415 18 744 eller enhetsleder for barn, unge og familie, Karen Marie Joks tel. 930 20 769.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Kommunen vil være behjelpelig med bolig.

Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr år. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser.

Søknad med cv og bekreftede attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no  innen 14.10.22.

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Kárášjoga gielda lea sámi gielda Suoma rájás.  Kárášjoga gielda lea areálalaččat Norgga nubbin stuorámus gielda gos ásset sullii 2700 olbmo ja 80 % sin gaskkas hállet sámegiela.       Gieldda organisašuvnnas leat sullii 320 bargi. Gielddas leat olu guovddáš sámis institušuvnna. 

Gielddas lea eallás kultuvra ja leat valáštallan- ja olgostallanfálaldagat, kultur ja historjá, mánáid- ja nuoraiddoaimmat, dáidda, musihkka jv. Kárášjogas leat erenomáš olgostallanvejolašvuođat; Norgga buoremus luossajohka, rievssat/ sarvvabivdu, rudnisoaggun ja šaddo- ja faunavalljogasvuohta luondduvalljivuođas. 

Dearvvasvuođadivššár gaskaboddusaš virgi

Dearvvasvuođadivššárbálvalusas lea rabas dearvvasvuođadivššára 100 % gaskaboddosaš virgi 15.11.2022 rájes 15.12.2023 rádjai. Álgin farggamusat.

Mii ohcat olbmo, geas lea dohkkehuvvon dearvvasvuođadivššára oahppa. Autoriserejuvvon buohccedivššár, geas áinnas lea joatkkaoahppa psyhkalaš dearvvasvuođas ja geas lea beroštupmi eastadeaddji dearvvasvuođabarggus, sáhttá maid ohcat.  

Bargosuorgái gullet eastadeaddji ja dearvvasvuođaovddideaddji barggut mánáid ja bearrašiid dearvvasvuođastašuvnnas, nuoraid dearvvasvuođastašuvnnas, skuvladearvvasvuođabálvalusas ja birasdearvvasvuođagáhtten. Dearvvasvuođadivššárbálvalussii lea ráhkaduvvon plána ja virggis lea virgeválddahus.

Mii deattuhat fágalaš čehppodaga, ovttasbargannávcca, heivehanmuni, iešheanalašvuođa, boađusáŋgirvuođa ja návcca movttiidit earáid.

Virgádeamis deattuhat persovnnalaš heivvolašvuođa ja beroštumi fágasuorgái.

Bálkádat gustovaš šiehtadusaid vuođul. Ovdal virgái álgima buktojuvvo dohkálaš politiija-, ja dearvvasvuođaduođaštus.

Sámegielmáhttu deattuhuvvo ohcciid gaskkas, geain muđui lea sullasaš gelbbolašvuohta. Ávžžuhat maiddái sin ohcat, geat eai máhte sámegiela. Ohccit fertejit máhttit maiddái dárogiela.

Eanet dieđuid addá deravvasvuođadivššár Iselin Vuolab tel. 415 18 744, dahje ovttadatjođiheaddji Karen Marie Joks tel 930 20769. 

Bargit virgáduvvojit gildii áiggis áigái gustovaš lágaid, njuolggadusaid ja tariffašiehtadusaid eavttuid vuođul, ja dás lea maid 6 manu geahččalanáigi. Gielda veahkeha gávdnat orrunsaji.

Stáhta fállá luoitit oahppaloana jahkásaččat 10 %. Oppalaš bálkkás gessojuvvo 2 % penšuvdnamáksui.

Ohccit geain lea bargoduogáš almmuhit uhcimusat guokte referánssa.

Ohcan ja mielddustuvvon CV, duođaštuvvon skuvla-, ja bargoduođaštusmáŋgosat, sáddejuvvojit www.jobbnorge.no bokte ovdal  14.10.22.

Dušše ohcamat mat Jobbnorge bokte bohtet, veardiduvvojit.

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

 

Annonse
Annonse