fbpx Førsteamanuensis/førstelektor klinisk allmennsykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor klinisk allmennsykepleie

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen Master i avansert klinisk allmennsykepleie. Stillingen er ledig fra snarest og til 31.12.2025 og er knyttet til Seksjon for avansert sykepleie.  Arbeidssted vil være Terningen arena i Elverum.

Seksjon for avansert sykepleie (ASP) er en av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS). Seksjonen har flere fagområder i sin studieportefølje og har ca. 130 studenter og ca. 25 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsgruppen Helse og omsorg i et livsløpsperspektiv. Hovedfokuset i forskergruppen er knyttet til helserelatert livskvalitet og kvalitet i tjenestene nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle forskningsområder er blant annet knyttet til palliativ behandling og omsorg, pårørendes situasjon, kliniskforskning, tjenesteorganisering samt pedagogikk og utvikling av sykepleiekompetanse.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgaver

 • Drive eget forskningsarbeid og delta i høgskolens forskningsprosjekter.  
 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid innenfor Master i avansert klinisk allmennsykepleie.
 • Formidle kunnskap gjennom publiseringer, nasjonalt og internasjonalt. 
 • Bidra til innhenting av eksterfinansierte forsknings-/utviklingsprosjekter innenfor relevant fagområde.
 • Emneansvar og videreutvikling av studieprogram.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/førstelektor innenfor avansert klinisk allmennsykepleie i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 • Spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse:  Søkere med bred klinisk erfaring prioriteres.

Pedagogisk kompetanse: 
Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse. 

Personlige egenskaper: Det er viktig at den som får stillingen kan jobbe i team. Vår nye medarbeider skal kunne tenke innovativt og fremtidsrettet. Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid og kommunikasjon med sine kollegaer. Vurdering av hvem som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

  Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Vi tilbyr 

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
  • Lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor 
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

  For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

  Søke stillingen 

  Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen".

  Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
  • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
  • I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
  • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter 
  • Publikasjonsliste
  • Inntil 15 arbeider til vurdering

  Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

  Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

  Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

  For mer informasjon om stillingen, kontakt instituttleder Ole Petter Hjelle, tlf: +47 922 04 598,  epost: ole.hjelle@inn.no eller  seksjonsleder Marianne Reinfjell Carlsson, tlf: +47 995 44 185, epost: marianne.carlsson@inn.no. 

  Mangfold og positiv særbehandling

  HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

  Om Høgskolen i Innlandet

  Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

  Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

  Vår visjon er «Sterkere sammen».

  Annonse
  Annonse