fbpx Stipendiat innen sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat innen sykepleie

Ved institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet formedisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU, er det ledig stilling som stipendiat innen sykepleie. Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen «Profesjonell omsorg og teknologi-intensive miljøer ved IHA» der ett av prosjektene denne gruppen jobber med har fått tittelen «Da sykehuset flytter hjem».

I Norge utføres i dag ca 70 % av all planlagt kirurgi dagkirurgisk. Dagkirurgiske pasienter blir sendt hjem samme dag som de er operert og den postoperative fasen blir i stor grad overlatt til pasienten selv og/eller de pårørende. Statistikken viser at det er få reinnleggelser eller komplikasjoner i etterkant. 

En vet mindre om hvordan pasienter og pårørende erfarer det postoperative forløpet, spesielt når det gjelder barn som opereres dagkirurgisk. En studie viser at å skulle ivareta sitt barns postoperative forløp i hjemmet er preget av vanskeligheter, usikkerhet og kan oppleves som en traumatisk tid for foreldrene.

Målet med doktorgradsprosjektet er å få oppdatert kunnskap om erfaringer med det postoperative forløpet til barnet som har gjennomgått dagkirurgi, sett fra foreldre og sykepleiers perspektiv. Stipendiaten vil kunne være med å utarbeide og påvirke prosjektplanen med ovennevnte som utgangspunkt.

Stillingen er på 100 % med en varighet på 3 år.

Din nærmeste leder er instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Som doktorgradsstipendiat, vil du være med på en rekke spennende og viktige oppgaver:

 • Du vil være med å studere og utvikle ny kunnskap om det postoperative forløpet til dagkirurgiske barn.
 • Du vil delta på forskerkurs, konferanser, gjennomføre oppgaver og krav knyttet til aktuell doktorgradsutdanning ved NTNU.
 • Du vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektet gjennom deler av forskningsprosessen, og skal samarbeide med veiledere, forskningsgruppen og klinisk fagmiljø.
 • Det er forventet at du i ditt arbeid skriver artikler som publiseres internasjonalt.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger.

 • Du må ha en faglig relevant bakgrunn som offentlig godkjent sykepleier.
 • Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig norsk studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå innen helsefag.
 • Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • Du må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU)  for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søker har kunnskap og erfaring med sykepleie til kirurgiske pasienter
 • Erfaring fra forskning og /eller utviklingsarbeid
 • Du må gjerne ha en videreutdanning innen intensiv-, anestesi eller operasjonssykepleie
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og evne å arbeide systematisk og selvstendig, men også kunne delta med andre i teamarbeid.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 491 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsesperioden er 3 år.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet innen medisin og helsevitenskap innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester, vitnemål.
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du levere en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert.
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • Forskningsplan.
 • Publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid.
 • Navn og adresse til tre relevante referanser.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning av vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

NTNU ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med førsteamanuensis Inger Hilde Hagen tlf. 91616064, e-post inger.h.hagen@ntnu.no  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Unni Sletten, e-post: us@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

NTNU - kunnskap for en bedre verden.
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Kommune

Trondheim Ålesund

Arbeidssted

Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund