fbpx Stipendiat innen forskning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat innen forskning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskapInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet sykepleie, nærmere bestemt forskning på kompetansebygging i kommunehelsetjenesten og kompetanseoverføring fra sykehus til kommunehelsetjeneste. Stillingen har en varighet på tre år uten pliktarbeid.

Arbeidssted er campus Kjeller ved Lillestrøm. Ønsket tiltredelse er 31. august 2022.

Stillingen vil bli tilknyttet forskningsgruppene Empowerment ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (OsloMet/Kjeller) og Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Begge forskningsmiljøene har et særlig fokus på helsefremmende arbeid og brukermedvirkning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, kunnskapsbasert praksis, samhandling og organisering av helsetjenester, samt ledelse og økonomi. Stipendiatstillingen er knyttet til ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Arbeidsområde

Kortere liggetid i sykehus og en aldrende befolkning stiller store krav til helsepersonells kompetanse i kommunehelsetjenesten. Det er behov for kunnskap om hva disse endringene betyr for praksisbasert læring og utdanning og sykepleieres kliniske arbeid og rolle. Mye tyder på at det er behov for å øke ansattes observasjonskompetanse og grunnleggende ferdigheter for å oppdage og iverksette tiltak ved somatisk sykdomsforverring hos pasienter i kommunehelsetjenesten.

De siste tiårene har det vært fokus på tiltak for å redusere uønskede hendelser og øke pasientsikkerheten i sykehus. I kommunehelsetjenesten innføres KlinObsKommune - Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten (utviklingssenter.no)

Målet med ph.d-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvilke implikasjoner kompetansebygging og -overføring relatert til opplæringsprogrammet kan få for sykepleierollen, samarbeidet og utdanningen, samt betingelser for kompetansebygging i kommunehelsetjenesten. Ph.d.-prosjektet har et kvalitativt design der både observasjon og intervjuer vil benyttes. Ved å følge opplæringstiltaket, skal stipendiaten innhente datamateriale til tre delstudier. Prosjektet er finansiert med interne forskningsmidler fra OsloMet. Prosjektbeskrivelsen er vurderte og godkjent av eksterne fagfeller.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende utdanning 
  (120 stp)
 • erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • gode muntlige og skriftlige språkferdigheter innen norsk og engelsk

Det forventes at den som ansettes tar aktivt del i fagmiljøet.

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på Ph.D.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap, må søker ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.

I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her (Opptak til ph.d.-program HV). Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • bachelorgrad i sykepleie
 • erfaring med relevant forskning
 • erfaring fra arbeid innen helsetjenesten

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig, konsentrert og målrettet over tid med arbeid som innebærer analytisk kompetanse og skriveferdigheter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement og gjennomføringsevne
 • god arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, som tilsvarer kr. 491 200.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • motivasjonsbrev der du begrunner hva som gjør at du er spesielt egnet til å gjennomføre dette ph.d-arbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave

Søkere som innkalles til intervju, vil få prosjektbeskrivelsen tilsendt og bes om å forberede en kort presentasjon (maks 5 - 10 minutter) bestående av punkter man vurderer som viktig å utforske i tilknytning til studien. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Kate Irene Berglund Olsen via e-post, kateol@oslomet.no.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no) og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis Anne-Kari Johannessen, ankamj@oslomet.no, telefon: 67236326 /
 • seniorforsker Anne Werner, anne.werner@ahus.no telefon: 95112276 / 67968722.  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på LinkedIn