fbpx Førsteamanuensis/universitetslektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/universitetslektor

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, har vi ledigfast 100% stilling som førsteamanuensis/ universitetslektor i helsevitenskap (anestestisykepleie).

Vi søker etter deg kan bidra i etablering av nytt studieprogram Master i spesialsykepleie med studieretningen anestesisykepleie. Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med studieretningene barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Studieprogrammet utvikles på bakgrunn av nye retningslinjer etter RETHOS3.

Vi søker etter deg med interesse for og erfaring med undervisning og veiledning av studenter, og som vil bidra til å styrke klinisk forskning og formidling innen fagområdet anestesisykepleie.

Det vil også være oppgaver ved tilsvarende og eksisterende studieprogram i en overlappende periode.

Du rapporterer til fagenhetsleder spesialsykepleie.

I stillingenvil du væreadministrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), for mer informasjon om ISM:www.ntnu.no/ism

Arbeidsoppgaver

Du har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie og spesielt innrettet mot anestesisykepleie.

Oppgaver som vil inngå i stillingen:

 • pedagogisk og administrativt ansvar for utvikling og gjennomføring av emner i master i spesialsykepleie studieretning anestesisykepleie.
 • planlegging og gjennomføring av emner felles for studieretningene anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon og kreftsykepleie (ABIOK);vil også inngå i stillingen.
 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet.
 • deltakelse i administrativt arbeid.
 • ta initiativ til og ansvar for forskning- og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • initiere og bidra i arbeid med å bygge faglig nettverk, - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Du må påregne å bidra med undervisning i fagområdet på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen sykepleie, anestesisykepleie eller med relevans for akutt/kritisk syke pasienter
 • dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

Universitetslektor:

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen:

 • bachelor og norsk autorisasjon som sykepleier
 • videreutdanning og klinisk erfaring innen anestesisykepleie
 • mastergrad med relevans for spesialsykepleie
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk
 • må kunne mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m) 
 • søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli foretrukket
 • kunnskap og erfaring med studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr.Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Personlige egenskaper

 • sterkt faglig engasjement
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å bidra til tverrfaglig samarbeid
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 583 500 – kr 715 900 ;pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

I stillingen som universitetslektor (kode 1009) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 507 600 – kr 626 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider i pdf)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • navn og adresse til tre relevante referanser
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.;

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Guri Rasmussen, tlf. 7341220, e-post guri.rasmussen@ntnu.no.

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning
, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.