fbpx Helsefaglig ekspert | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Helsefaglig ekspert

Om stillingen

Vi søker en dyktig helsefaglig medarbeider (bakgrunn som lege, psykolog, sykepleier eller vernepleier) til Sivilombudets forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.  

Forebyggingsenheten foretar besøk til fengsler, politiarrester, tvungent psykisk helsevern, barnevernsinstitusjoner og andre steder der mennesker er fratatt friheten. Forebyggingsarbeidet omfatter også kunnskapsformidling, myndighetsdialog, kontakt med berørte grupper og samarbeid med internasjonale aktører. Vi rapporterer årlig til Stortinget og til FNs underkomité for forebygging (SPT).

Forebyggingsenheten er tverrfaglig sammensatt og består av høyt kvalifiserte medarbeidere, for tiden med kompetanse innen juss, psykologi, menneskerettigheter, samfunnsvitenskap og etterforskning. Avdelingen knytter til seg ekstern spesialistkompetanse etter behov.

Du skal bidra med din helsefaglige kompetanse i alle deler av vårt arbeid. En sentral arbeidsoppgave vil være å delta i planleggingen og gjennomføringen av besøk til steder der personer er frihetsberøvet. Du skal også bidra til å sikre at våre rapporter og andre skriftlige arbeider holder høy helsefaglig kvalitet. Oppfølgning overfor forvaltningens styringsorganer og tilsynsmyndigheter, og formidlingsarbeid vil også ligge til stillingen.

Vi søker deg som på helsefeltet kan innhente kunnskapsgrunnlag, opparbeide og vedlikeholde faglige nettverk, utvikle intern kompetanse, og bidra til å videreutvikle vår metodikk overfor mennesker som er fratatt friheten. 

Det kan være aktuelt å dele stillingen i to deltidsstillinger og vi er derfor åpne for å vurdere søkere som ønsker å opprettholde en deltidsstilling innen for eksempel klinisk virksomhet eller forskning. Fortell i søknaden om, og i så fall hvorfor, du ønsker en deltidsstilling.

Du må regne med en del reisevirksomhet, spesielt innenlands.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere helsefaglig utdanning (lege, psykolog, sykepleier eller vernepleier) fra universitet eller høyskole (embetsstudium, mastergrad eller høyere)
 • erfaring fra fagområder som er relevante for behandling av personer som er berøvet friheten
 • erfaring fra tilsynsarbeid eller utrednings- og analysearbeid
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra eller god kunnskap om forvaltningen og dens organisering
 • erfaring fra og interesse for arbeid med menneskerettslige problemstillinger og arbeid med sårbare grupper
 • solid klinisk erfaring, gjerne spesialisering
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • erfaring fra prosessledelse
 • gode engelskkunnskaper
 • kompetanse i andre språk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person med høy faglig og etisk standard. Du setter kvalitet og faglig utvikling høyt og motiveres av å jobbe i et tverrfaglig miljø. Arbeidsformen din er strukturert, målrettet, nøyaktig og helhetlig. Du er løsningsorientert og har evne til å håndtere komplekse problemstillinger. Du skaper tillit og gode relasjoner og bidrar til å utvikle en god organisasjonskultur.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling både internt i virksomheten og med eksterne aktører og det er nødvendig med svært gode samarbeidsevner. Du har engasjement for Sivilombudets samfunnsoppdrag og for å bidra til å fremme dette på en faglig solid måte.

Sivilombudet tilbyr

 • interessante, meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver
 • svært godt arbeidsmiljø med høy faglig standard og fokus på lagånd
 • lønn etter Hovedtariffavtalen i staten, etter kvalifikasjoner og erfaring
 • seniorrådgiver (stillingskode 1448) kr. 600.000-850.000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer gode lånemuligheter og gunstig pensjonsordning
 • IA-avtale

Om søknadsprosessen

For å søke på stillingen kan du bruke lenken "Søk stillingen" på denne siden. 

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller telefon +47 75 54 22 20.

Som vedlegg til søknaden skal det følge vitnemål og/eller karakterutskrift som til sammen dekker alle eksamensresultater, samt eventuelle attester. For søkere som innkalles til intervju, kan det bli krevd elektronisk tilgang til vitnemål/karakterutskrift gjennom Vitnemålsportalen.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Ta kontakt med avdelingssjef Helga Fastrup Ervik på telefon 408 44 875 hvis du vil ha nærmere opplysninger om stillingen. 

Om Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudet arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Ombudet har to likestilte mandater. Det ene innebærer å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. 

Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjon. Sivilombudet holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Mer informasjon på www.sivilombudet.no.

Sivilombudets forebyggingsmandat

Sivilombudet kontrollerer forvaltningen gjennom å undersøke klager på offentlig forvaltning om urett og feil som måtte være gjort mot borgerne, og gjennom å ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen skal også bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Sivilombudets forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet våren 2014 som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt sin frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Besøkene kan skje både med og uten forhåndsvarsel. 

Sivilombudet holder til sentralt i Oslo. Virksomheten har for tiden om lag 70 ansatte. Mer informasjon finnes på www.sivilombudet.no.