fbpx FACT- team - engasjement 3 år | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

FACT- team - engasjement 3 år

Vil du være med å lede og utvikle noe nytt sammen med andre, på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg! Teamkoordinator vil inneha faglig og operativt ansvar for oppbygging, drift og utvikling av FACT-teamet. Det må påregnes noe direkte klinisk arbeid i stillingen.

FACT Sør-Østerdal er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene Elverum, Trysil og Åmot, NAV Innlandet og DPS Elverum-Hamar. Teamet er nå under oppbygging og vil etter etablering bestå av til sammen 10 årsverk, med kapasitet til å gi oppfølging til inntil 60 brukere/pasienter.

FACT-teamet opprettes som et prosjekt (3 år) med mål om videreføring og varig drift. Teamet blir administrativt organisert i DPS Elverum-Hamar og lokaliseres i Elverum.

Teamet skal jobbe etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling). Modellen gir langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, omfattende tilleggsproblemer, lavt funksjonsnivå og der vanlige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Teamets arbeidsform kjennetegnes av ambulant virksomhet.

Teamet vil bestå av teamkoordinator, overlege, psykolog, sekretær, helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), person med egen brukererfaring og jobbspesialist.

FACT-teamet vil samarbeide nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

OPPGAVER

 •  Etablere og utvikle teamet, i samarbeid med kommunene Elverum, Åmot og Trysil samt DPS Elverum-Hamar
 •  Forankre modell og arbeidsmetodikk hos de ansatte, eiere og samarbeidspartnere.
 •  Delegert faglig ansvar, samt ansvar for den daglige driften, herunder koordinere og delta aktivt i daglig arbeid.
 • Bidra til at modellen og arbeidsmetodikk forankres hos de ansatte, eiere og samarbeidspartnere.
 •  Planlegge, evaluere og rapportere til enhetsleder, driftsråd og styringsgruppe.
 •  Lede teamets møter med god struktur og faglig refleksjon.
 •  Vurdere henvisninger i inntaksteam.
 •  Ha et overordnet ansvar for fordeling av pasienter i teamet og mellom kommunene.
 •  Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 •  Bidra til å sikre samarbeid internt og eksternt herunder å etablere avtaler der dette er nødvendig.
 •  Ivareta dokumentasjon i henhold til journalforskriften.
 •  Klinisk arbeid med brukergruppen.

  UTDANNINGSKRAV
 • Minimum 3-årig høyskole/universitet, med relevant videreutdanning
 • Utdanningsretning: Helse/sosial/psykologfaglig.
 • Må ha kunnskap om FACT-modellen    
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten og god kunnskap om begge tjenesteområdene
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen.
 • Søkere må ha førerkort.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må ha ledererfaring
 • Kjennskap til DIPS er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid i praksis er ønskelig  

  EGENSKAPER
 • Har gode lederegenskaper
 • En teambygger med gode relasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Liker utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Er fleksibel, effektiv og kan jobbe under press
 • Er ansvarsbevisst og jobber strukturert.
 • Er engasjert og kan motivere.
 • Er målbevisst og har gjennomføringsevne.
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Kommuniserer tydelig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
MULIGHETER
 
 • Mulighet til å utvikle en nyetablert tjeneste.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen.
 • Deltagelse i ledernettverk for FACT-team i Innlandet.
 • Deltagelse på interne og eksterne kurs innen fagfeltet.  
 • God oppfølging fra enhetsleder, avdelingssjef, driftsråd samt styringsgruppe
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt.

  Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

Arbeidssted
Solvegen 2, 2406 Elverum

Kontaktinformasjon
Liv Jerven
Enhetsleder (sykepl/jordmor)
+4741433607

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.