fbpx Direktør | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Direktør

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er et spesialisthelsetjenestetilbud og har avtale med Helse Vest RHF. Sykehuset inkl 3 døgnposter er lokalisert på Erdal i Askøy kommune.  Vår poliklinikk ligger på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Sykehuset på Askøy - inkl. parkanlegg - ble totalrenovert og bygget ut i perioden 2012 – 2015.

NKS Olaviken har et høyt tverrfaglig kompetent og spesialisert personale, både innen fagfeltet alderspsykiatri og Huntington sykdom. Virksomheten driver både 10 spesialsykehjemsplasser og polikliniske tjenester.

NKS Olaviken er en privat ideell virksomhet eid av Bergen sanitetsforening og arbeider tett opp mot kommunene i opptaksområdet, samt mot andre offentlige og private ideelle sykehus/virksomheter. Virksomheten har solid økonomi som gir godt grunnlag for videre utvikling. For mer informasjon se www.olaviken.no

DIREKTØR

Ledelse – samhandling – utvikling

 Vi søker en utadvendt, initiativrik og handlingsorientert direktør - med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Foruten overordnet ledelse og videre organisering og utvikling av sykehuset, vil samarbeid og dialog med eksterne samarbeidsparter og offentlige myndigheter være sentrale oppgaver for direktøren.

 Direktøren rapporterer til virksomhetens styre v/styreleder. Ledergruppen består av klinikksjef, administrasjonssjef, seksjonsleder døgn, seksjonsleder poliklinikk, avd.leder nevropsykiatisk avd /Huntington og medisinsk faglig rådgiver.

Overordnede føringer

Direktør har det overordnede ansvar for at NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS til enhver tid drives i tråd med:

 • Overordnet gjeldende lovverk knyttet mot spesialisthelsetjenesten og annet relevant lovverk.
 • Gjeldende krav til kompetansedekning for spesialisthelsetjeneste/sykehus.
 • Øvrige relevante statlige føringer generelt og Helse Vests bestillingsdokumenter spesielt.
 • Vedtatte interne strategiplaner, handlingsplaner, retningslinjer og rutiner.
 • Vedtatte årlige budsjettrammer for drift og investeringer.

Ansvar og oppgaver

Internt:

Direktørs hovedfokus skal ligge på følgende funksjoner:

 • System/organisasjonsutviklende funksjon
 • Rådgivende/systemstøttende funksjon
 • Kontrollerende funksjon

Eksternt:

 • Direktør er tillagt spesielt ansvar for å samhandle med aktuelle andre ledere innen både kommunal- og spesialisthelsetjenesten, for på denne måten å sikre aktuelle avtaler og videreutvikling av helhetlige tjenester på tvers av nevnte forvaltningsnivåer generelt og NKS Olavikens  synlighet og posisjon spesielt.

Personlige egenskaper

Kandidatene vi søker må ha/være:

 • Gode strategiske egenskaper
 • God omdømmebygger. Representere NKS Olaviken på en fin måte
 • Trygg, tydelig og synlig som leder
 • Godt humør
 • Utadvendt, kontaktskapende og god relasjonsbygger
 • Flink til å lytte, ta folk med på råd
 • God samarbeidsevne, men må og kunne opptre selvstendig og være handlingsorientert og kunne ta nødvendige avgjørelser
 • Må tåle motstand
 • Entusiastisk. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.

Søkere må ha høyere relevant utdanning og kunne vise til gode resultater i tidligere lederstilling. Erfaring fra helsesektoren og innsikt i offentlig forvaltning, vil og være en fordel.

Vi kan tilby konkurransedyktige lønnsvilkår og en utfordrende lederstilling i en organisasjon med mange dyktige medarbeidere.

For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen , ta gjerne kontakt med styreleder Ivar Ådlandsvik, tlf. 901 84 577 eller vår rådgiver Jan Tveit hos Headvisor, tlf. 975 39 990.  Kortfattet søknad med CV sendes innen 8. februar 2021 via www.headvisor.no/stillinger

Alle spørsmål til Headvisor blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.