fbpx Sykehusbygg søker Områdeleder Samhandling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykehusbygg søker Områdeleder Samhandling

Sykehusbygg er en fremoverlent organisasjon bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Vi ser etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.

Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Drammen?

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen som inneholder både somatikk og psykisk helsevern.  Det nye sykehuset har en brutto arealramme på ca. 122.000 m2 og en styringsramme på ca. 10,2 mrd.  Prosjektet er i gjennomføringsfasen og skal etter gjeldende planer være ferdig våren 2025. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for en ny medarbeider i prosjektet og søker etter:

Områdeleder Samhandling

Områdelederne i Sykehusbygg har ansvar for ledelse av de respektive utbyggingsområdene med ansvar for å organisere, bemanne og lede området i gjennom­føringen av prosjektet.

Områdeleder Samhandling skal sørge for at områdets leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser, og innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad. Arbeidet innebærer tett dialog, samarbeid og oppfølging med Vestre Viken HF og med øvrige områder i prosjektet og hos de prosjekterende, med henblikk på utvikling av gode og godt koordinerte løsninger innenfor rammene til prosjektet.

Områdeleder Samhandling er ansvarlig for å strukturere samarbeidet med helseforetaket og følge opp dette gjennom prosjektets faser slik at prosjektet får god forankring i driftsorganisasjonen.  Det meste av prosjekteringen er ferdig, slik at hovedoppgaven fremover er å håndtere løpende avklaringer mellom byggeprosjektet og driftsorganisasjonen i byggefasen, samt forberede for ibruktakelse av det nye sykehuset.  Arbeidet krever koordinering mot øvrige leveranser i prosjektet, samt samarbeid med andre prosjekt i Helse Sør-Øst, og deltakelse i nasjonale nettverk.

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:

  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
  • God kunnskap om arbeidsprosesser innen spesialisthelsetjenesten
  • Relevant høyere utdanning innen helsefag, teknologi eller IKT
  • Tilleggsutdanning innen prosjektledelse  
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig
  • Ledererfaring

 Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:

  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

Områdelederne rapporterer til prosjektdirektør og vil inngå i ledergruppen til prosjektet.

Stillingen er fast.

Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidssted vil være ved prosjektrigg på byggeplass i Drammen så lenge prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist søndag 17.01.2021

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:
Prosjektdirektør nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne, telefon 950 87 314

For nærmere informasjon om prosjektene se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside.
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter