fbpx Studieleder bachelor i sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Studieleder bachelor i sykepleie

Fakultet for helsefag i Bergen

Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor-, videreutdanning- og masternivå, blant annet innen sykepleie. Fakultetets sykepleieutdanning er en av de største i Norge, med opptak av nærmere 500 studenter hvert år fordelt på studiestedene Bergen og Oslo.  Fagmiljøet ved fakultetet vokser stadig, og det er mange prosjekter og utviklingsoppgaver ved utdanningene.

Fakultetet har studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Sandnessjøen og har en spennende portefølje med stort potensial for videre utvikling, samordning og samarbeid. Det er nært samarbeid med høgskolens Ph.d- programmer med hensyn til utvikling, undervisning og veiledning. Det er høy forskningsaktivitet ved fakultetet med flere tilsluttede forskningsgrupper. 

Høsten 2021 flytter VID Bergen inn i nye flotte lokaler tett integrert på den kliniske virksomheten til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Om stillingen

Den som tilsettes tilbys 100 % fast stilling der studielederfunksjonen er åremål. Studielederstillingen er en åremålsstilling med midlertidig tilsetting på fire år (UHL§6-4) med mulighet til forlengelse. Den som tilsettes får i åremålsperioden permisjon fra sin faste ansettelse i vitenskapelig stilling.

Dette er en spennende og utfordrende stilling med muligheter for varierte oppgaver:

 • Studieleder leder virksomheten innenfor eget studielederområde inkludert praksis, studiekvalitet og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram.
 • Studieleder leder den faglige og pedagogiske utviklingen i programområdet i samarbeid med FoU-leder, pedagogisk koordinator og andre studieledere
 • Studieleder leder og disponerer ressurser, har personal- og økonomiansvar for første og andre år bachelor samt forvaltnings- og driftsoppgaver med hovedansvar.
 • Studieleder deltar i fakultetets ledermøte og har medansvar for fakultetets og høgskolens samlede utvikling og resultat.
 • Studieleder rapporterer til prodekan. 

Det søkes etter en person med fortrinnsvis førstekompetanse, minimum mastergrad/hovedfag som kan ivareta ledelsesfunksjon ved bachelor i sykepleie Bergen, implementering og drift av ny studieplan.   Den som tilsettes får mulighet til å søke om FoU-tid som om ønskelig kan gjennomføres etter endt åremål.

Fakultet for helsefag er et fakultet i utvikling og endring. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i fakultetets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Arbeids- og ansvarsområder

 • ansvar for daglig ledelse av bachelor sykepleie 1. og 2. studieår
 • personalansvar for 20 medarbeidere (utgjør ca 15 årsverk) i programområdet
 • bidra med tilrettelegging av FoU arbeidet for de vitenskapelig ansatte
 • skal bidra til strategisk og langsiktig utdanningsportefølje og tilhørende FoU profil
 • bidra til realisering av høgskolens vedtatte strategier
 • ansvar for at programområdenes samlede ressurser benyttes effektivt og i samsvar med fakultets budsjettrammer og høgskolens målsetting
 • har medansvar for oppfølging av VIDs kvalitetssystemer for å sikre høy kvalitet i utdanningen
 • bidra med tilrettelegging for utvikling av eksternfinansiert virksomhet innenfor programområdene

Kvalifikasjonskrav

 • autorisert sykepleier
 • relevant ledererfaring, gjerne fra universitets- og høyskolesektor
 • fortrinnsvis førstekompetanse, minimum mastergrad/hovedfag på relevant område
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne på norsk
 • gode språkkunnskaper i engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • relevant lederutdanning og/eller ledererfaring
 • erfaring fra klinisk arbeid som sykepleier
 • innsikt i og kunnskap om regelverk som regulerer sykepleierutdanningen
 • god kunnskap om helse - og utdanningssektoren
 • god digital kompetanse, med interesse for studentaktive læringsformer og digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • erfaring med forskning og undervisning i høyere utdanning

Ønskede egenskaper

 • motiverende og inkluderende lederstil
 • evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert
 • evne til å samarbeide og til å motivere og bygge relasjoner
 • erfaring fra arbeid i ledergrupper
 • evne til å være framtidsrettet
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Vi tilbyr

 • et engasjert og faglig miljø i utvikling
 • mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • en kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • IA bedrift
 • medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. I funksjonstiden som studieleder er stillingen plassert i stillingskode 1473 Studieleder. Funksjonstillegget utgjør fire lønnstrinn ved tilsetting som høgskolelektor og fem lønnstrinn ved tilsetting som førsteamanuensis eller førstelektor. I den faste stillingen er stillingen plassert i stillingskode 1198 Førstelektor, stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24 eller stillingskode 1008 Høgskolelektor LR25.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generelle kriterier

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

For tilsetting som høgskolelektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende.

Generelle kriterier for tilsetting som Førsteamanuensis, Førstelektor eller Høgskolelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og "Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID".

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester og dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Kun søkere som vurderes som kvalifisert for studielederjobben vil ved behov sendt til vurdering av sakkyndig komite for kompetansevurdering.

Søknadsfrist:  15. desember 2020

Tiltredelse:  1. mars 2021 eller etter avtale

Arbeidssted: VID Bergen, Vestlundveien 19 og 20

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

De som er interessert i stillingen som studieleder, bes om å kontakte prodekan Anita Lyssand Tlf 99204007 for ytterligere informasjon om stillingenes innhold.

Om oss

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og

ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

Arbeidsgiver

VID vitenskapelige høgskole