fbpx Professor/dosent innen sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Professor/dosent innen sykepleie

Inntil 4 ledige stillinger som professor/dosent 

Ved Fakultet for helsefag er det fra 01.08.2021 ledig inntil 4 stillinger i 100 % som professor/dosent. Minst en stilling knyttes til henholdsvis Oslo og Bergen, for øvrig er stedstilknytning mot Campus Bergen eller Campus Oslo åpent.

Fakultetet søker professorer innen fagfeltet klinisk sykepleie. Der særlig kompetanse innen fagområdene akuttsykepleie, kreftsykepleie, palliativ sykepleie, forebyggende helsearbeid/helsesykepleie og/eller grunnlagstenkning er ønskelig. Stillingen innebærer et tett samarbeid med flere av fakultetets utdanningsprogram både på bachelor- og masternivå.

Om fakultet for helsefag

Fakultetet er en av de større i Norge med ca. 3500 studenter, derav ca. 1800 studenter på bachelor og resten på videreutdanning og master. Det er en stor portefølje av videreutdanninger innen sykepleiefag og flere tverrfaglige videreutdanninger knyttet til fakultetet.

Det tilbys i dag 4 masterprogram: master i helsefremmende relasjonsarbeid, master i tjenesteutvikling til eldre,  master i medborgerskap og samhandling og master i klinisk sykepleie.

Fagmiljøet ved fakultetet vokser, og det arbeides med utvikling av flere masterprogram og nye videreutdanninger. Fakultetet har studiesteder i Bergen, Sandnes og Oslo, driver desentralisert utdanning og har en spennende portefølje med stort potensiale for videre utvikling, samordning og samarbeid.

Det er nært samarbeid med høgskolens Ph.d- programmer med hensyn til utvikling, undervisning og veiledning og det planlegges for etablering av nytt Ph.d.-program innen helsefag. Det er høy forskningsaktivitet ved fakultetet med flere tilsluttede forskningsgrupper.

Om stillingens arbeid- og ansvarsområde

Stillingene skal bidra til en langsiktig oppbygging av fagmiljøet og samarbeid rundt utdanninger innenfor fakultetet, og med de andre fakultetene og masterprogrammene ved høgskolen.

Videre er det et mål å styrke forskning og systematisk kunnskapsutvikling både internt ved høgskolen og med andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Noen av arbeidsoppgavene vil være å:

 • initiere og drive forskning av høy kvalitet og akademisk bredde innen fagområdet og fagfeltene beskrevet over, publisere og formidle forskningsresultater
 • søke eksterne forsknings- prosjektmidler, både nasjonalt og internasjonalt
 • planlegge undervisning, undervise og veilede studenter på alle utdanningsnivåer (bachelor, master, ph.d.).
 • bidra til videreutvikling/etablering av nye utdanninger
 • styrke kollegiets kompetanse innen relevante fag- og forskningsområder
 • emne- og programansvar og andre administrative oppgaver
 • veilede og drive kompetanseutviklende tiltak for ansatte på fakultetet

Det er utarbeidet betenkning for stillingen som du finner her.

Krav og kompetanseprofil for stillingen

For stillingen kreves kompetanse som professor/dosent, fortrinnsvis innen sykepleie.

 • bachelor i sykepleie og relevant master, fortrinnsvis innen klinisk sykepleie/helse
 • kompetanse innen ett eller flere av disse fagområdene: grunnlagstenkning innen sykepleie, kreftsykepleie, palliativ sykepleie, nefrologisk sykepleie, akuttsykepleie og forebyggende helsearbeid/helsesykepleie
 • relevant erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • relevant yrkespraksis og erfaring fra sykepleie- og helsefag

I tillegg legges det særlig vekt på:

 • forskningsaktivitet og publisering de siste 10 årene
 • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • god kunnskap og erfaring med bruk av digital pedagogikk/e-læring i undervisningssammenheng
 • god undervisnings- og formidlingsevne, på norsk/skandinavisk og engelsk
 • erfaring fra nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • evne til å sikre ekstern finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter
 • interesse og engasjement for fagfeltet
 • personlig egnethet, initiativ og samarbeidsevne

Høgskolen søker en person med faglige og personlige forutsetninger til å delta i utdannings- og forskningsaktivitet. Vi søker fortrinnsvis en person med vitenskapelig erfaring og pedagogisk kompetanse innenfor sentrale deler av en eller flere av de nevnte fagområdene. Det ønskes en person som har evnen til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling, og som skaper engasjement hos studenter og kollegaer.

Vi kan tilby

 • Mulighet for faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i SKO1013 professor/ SKO1532 dosent

Arbeidssted: Bergen/Oslo

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Generelle krav

Generelle kriterier for tilsetting som professor/dosent fremgår av: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger.

Søkere må kunne dokumentere undervisning, veiledning og forskning i samsvar med forskriftsmessige krav til professor- eller dosentkompetanse. Dette innebærer teoretisk og metodisk bredde og dybde innenfor fagfeltet for stillingen. Videre kreves grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. For professorstilling må det dokumenteres:

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivådeltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Jf. §§ 1-2(3) og 1-4(3) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og Retningslinjer for vurdering av utdanningsvitenskapelig kompetanse ved VID

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på professor/dosentnivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting i førstestilling i inntil 3 år med krav om arbeid mot professorkompetanse før fast ansettelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5. Dersom bedømmingskomiteen vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av professorkompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse i førstestilling vurderes.

Fakultetet lyser ut inntil fire toppstillinger med stor faglig bredde til helsefaglige utdanninger og stillingene skal bidra til tilstrekkelig bredde i fagfelt og kompetanseprofil i staben. Utvelgelsen av kandidater gjøres på bakgrunn av en helhetlig vurdering i sammenheng med resten av stabens kompetanseprofil. 

Innsending av søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad som oppsummerer vitenskapelig arbeid, forskningsinteresse og motivasjon for å søke stillingen
 • CV med en fullstendig liste over søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Vitnemål og attester
 • Liste over inntil 15 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som vedlegges. (Søkere til stilling som professor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.)
 • Dokumentasjon på relevant utdanningsfaglig kompetanse i tråd med forskrift og for professor beskrevet i interne retningslinjer
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet bes søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang av kandidatene og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Susanne Deila Finne tel: +47 22 96 37 91/ susanne.deila.finne@vid.no.

Søknadsfrist31.01.2021

Tiltredelse: 01.08.2021 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Informasjon om stillingen

Nærmere opplysninger ved henvendelse til Dekan Benedicte Strøm, tel. 994 87 086 e-post: benedicte.strom@vid.no (Prodekan Oslo Torhild Bjerkreim tel: 913 72 212, e-post: torhild.bjerkreim@vid.no eller Prodekan Bergen Anita Lyssand anita.lyssand@vid.no, tel. 992 04 007, e-post: anita.lyssand@vid.no)

Om VID vitenskapelig høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.