fbpx Førsteamanuensis/førstelektor bachelor sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor bachelor sykepleie

Fakultet for helsefag

Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor-, videreutdanning- og masternivå, blant annet innen sykepleie. Fakultetets sykepleieutdanning er en av de største i Norge, med opptak av mer enn 500 nye studenter hvert år. Det er høy forskningsaktivitet ved fakultetet med flere tilsluttede forskningsgrupper. Det er nært samarbeid med høgskolens PhD- programmer med hensyn til utvikling, undervisning og veiledning.

VID søker en person med faglige og personlige forutsetninger til å delta i utdannings- og forskningsaktivitet. Vi søker en person med praktisk erfaring, vitenskapelig erfaring og pedagogisk kompetanse innenfor sykepleie. Det ønskes personer som har evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling, og som kan skape engasjement hos studenter.

Fra høsten 2021 vil VID starte opp desentralisert bachelorutdanning i sykepleie på Helgeland i tillegg til eksisterende utdanningstilbud i Bergen og Oslo.  I denne anledning er det behov for å styrke fagmiljøet knyttet til de medisinske og naturvitenskapelige emner med inntil  to  stillinger.  Det er et mål for fakultetet å samarbeide på tvers om utvikling og utdanning innen fagområdet.  Denne stillingen vil derfor jobbe mot hele studentgruppen til VID med særskilt fokus på studentene i Bergen og Helgeland.  Noe reise til Helgeland må påregnes.

Det er mulig å søke på deler av stilling, oppgi i så fall ønsket stillingsprosent i søknad.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Videreutvikle de medisinske og naturvitenskapelige emnene ved bachelor i sykepleie gjennom å utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet som emneansvarlig eller medlem av emnegrupper.
 • Ha særskilt fokus på utvikling av de medisinske og naturvitenskapelige fagene ved desentralisert utdanning. 
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier og individuell veiledning på bachelor og masteroppgaver
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og/eller fagutviklingsprosjekter med relevans for sykepleie, sykepleiere og sykepleierutdanning sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves førsteamanuensis/førstelektorkompetanse  innen  sykepleie.
 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra forsknings- og fagutviklingsprosjekt
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. 
 • Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer må forplikte seg å ta dette innen to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

 Erfaringer og ferdigheter:

 • Evne til og erfaring med å undervise og veilede studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder.
 • Oppdatert klinisk kompetanse. 
 • Interesse for eller kompetanse innen teknologi og innovasjon relevant for sykepleietjenesten.
 • Meget god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

Personlige egenskaper

Strukturert, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget og høgskolen. Har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerVIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og "Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID".

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling med gode medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement
 • Deltagelse i forskningsgrupper
 • Utdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Moderne lokaler fra høsten 2021
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1198 Førstelektor LR 24, stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24 eller stillingskode 1008 Høgskolelektor LR25.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk» på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjeriste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert
 • Vitenskapelige publikasjoner/arbeider som søkeren ønsker vurdert, lastet opp i sin helhet
 • Dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • Profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang av kandidatene og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Søknadsfrist:  17.12.2020

Tiltredelse:  Etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

 • Prodekan Anita Lyssand
  tel:  +4722963850
  e-post: Anita.Lyssand@vid.no
 • Studieleder Berit Båtsvik
  tel: +4755699230
  e-post: Berit.Batsvik@vid.no

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.

d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

Arbeidsgiver

VID vitenskapelige høgskole

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Arbeidssted

VID Bergen, Vestlundveien i Fyllingsdalen