fbpx Førsteamanuensis/førstelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor

Spennende muligheter ved Fakultet for helsefag i Bergen og Oslo

Fakultet for helsefag

Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor-, videreutdanning- og masternivå, blant annet innen sykepleie. Fakultetets sykepleieutdanning er en av de største i Norge, med opptak av mer enn 500 nye studenter hvert år. Det er høy forskningsaktivitet ved fakultetet med flere tilsluttede forskningsgrupper. Det er nært samarbeid med høgskolens PhD- programmer med hensyn til utvikling, undervisning og veiledning.

VID søker personer med faglige og personlige forutsetninger til å delta i utdannings- og forskningsaktivitet. Vi søker personer med praktisk erfaring, vitenskapelig erfaring og pedagogisk kompetanse innenfor sykepleie. Det ønskes personer som har evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling, og som kan skape engasjement hos studenter.

Fra høsten 2021 vil VID starte opp desentralisert bachelorutdanning i sykepleie på Helgeland og Bærum i tillegg til eksisterende utdanningstilbud i Bergen og Oslo.  I denne anledning er det behov for å styrke fagmiljøet knyttet til de medisinske og naturvitenskapelige emner med inntil fire stillinger.  Det er et mål for fakultetet å samarbeide på tvers om utvikling og utdanning innen fagområdet.  Disse stillingen vil derfor jobbe mot hele studentgruppen til VID med særskilt fokus på studentene i Bergen, Oslo og Helgeland.  Noe reise til Helgeland må påregnes for noen av stillingene.

Det er mulig å søke på deler av stilling, oppgi i så fall ønsket stillingsprosent i søknad.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Videreutvikle de medisinske og naturvitenskapelige emnene ved bachelor i sykepleie gjennom å utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet som emneansvarlig eller medlem av emnegrupper.
 • Ha særskilt fokus på utvikling av de medisinske og naturvitenskapelige fagene ved desentralisert utdanning. 
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier og individuell veiledning på bachelor og masteroppgaver
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og/eller fagutviklingsprosjekter med relevans for sykepleie, sykepleiere og sykepleierutdanning sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves førsteamanuensis/-førstelektorkompetanse  innen innen de medisinske og naturvitenskapelige emnene.
 • Erfaring fra forsknings- og fagutviklingsprosjekt
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. 
 • Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer må forplikte seg å ta dette innen to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

 Erfaringer og ferdigheter

 • Evne til og erfaring med å undervise og veilede studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder
 • Oppdatert klinisk kompetanse 
 • Interesse for eller kompetanse innen teknologi og innovasjon relevant for sykepleietjenesten
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk språk

Personlige egenskaper

Strukturert, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget og høgskolen. Har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger , VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektor-kompetanse og  "Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID".

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling med gode medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement
 • Deltagelse i forskningsgrupper
 • Utdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Moderne lokaler fra høsten 2021
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1198 Førstelektor LR 24, stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24 eller stillingskode 1008 Høgskolelektor LR25.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk» på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjeriste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert
 • Vitenskapelige publikasjoner/arbeider som søkeren ønsker vurdert, lastet opp i sin helhet
 • Dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • Profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling
 • Ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang av kandidatene og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Søknadsfrist:  17.12.2020

Tiltredelse:  Etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

Prodekan Anita Lyssand
tel:  +4722963850
e-post: Anita.Lyssand@vid.no

Studieleder Berit Båtsvik
tel: +4755699230
e-post: Berit.Batsvik@vid.no

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Arbeidsgiver

VID vitenskapelige høgskole

Omfang

Heltid (4 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

VID Bergen og VID Oslo