fbpx Studieleder for fagområdet akutt og kritisk syke | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Studieleder for fagområdet akutt og kritisk syke

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.

OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Feltet for akutt og kritisk syke er i utvikling – Vil du være med å lede et proaktivt kollegium og påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Fakultet for helsevitenskapInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker studieleder for fagområdet akutt og kritisk syke (tittelen kan bli endret som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet og fakultetet). Fagområdet skal drive undervisning og forskning av høy kvalitet og har for tiden ansvar for videreutdanning og master i anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie og barnepalliasjon (ABIO). Fagområdet er prioritert ved instituttet og vi har som mål å bli nasjonalt ledende innen forskning og undervisning på dette feltet.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.10.2020. Lederfunksjonen er anslått til 50% med den øvrige tiden til undervisning og/eller forskning og utvikling.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.

Fagområdet akutt og kritisk syke blir ett av de nye fagområdene. Instituttet har studenter tilknyttet to studiesteder, Pilestredet og Kjeller, og noe reising må derfor påregnes. Fagområdet er plassert i Pilestredet. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet revideres i løpet av 2020. Det utarbeides også nye nasjonale retningslinjer for videreutdanning/master innen ABIO.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie, og flere forskningsgrupper er etablert. Det arbeides med å etablere en forskningsgruppe innen fagområdet Akutt, kritisk syke og skadde.

Fakultet for helsevitenskap har to Ph.D.-programmer.

Ansvarsområde
Som studieleder (50 % av stillingen) har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Studieleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant helsefaglig utdanning på førsteamanuensisnivå, gjerne professorkompetanse
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten generelt og feltet akutt og kritisk syke
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • pedagogisk kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som førsteamanuensis eller professor, kan det vurderes å ansette på førstelektor-/universitetslektornivå.

Vi ønsker at du har

 • vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse som en del av instituttets ledergruppe
 • relevant forskningserfaring
 • formell lederkompetanse
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • interesse for- og erfaring med å utvikle et mangfoldig arbeidsmiljø
 • erfaring med internasjonalt samarbeid

Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har en tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • har evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1473 studieleder, lønnstrinn 73-78, dvs. kroner 679 000-765 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad
Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf.: 67 23 58 59, epost: maritkir@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf.: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Søknadsfrist: 05.08.20

Ref.: 20/05885

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.