fbpx Avdelingssjef - Barne- og Ungdomsklinikken | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingssjef - Barne- og Ungdomsklinikken

Stillingen som avdelingssjef ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er nå ledig. Vi søker etter en person som gjennom sitt engasjement og gode lederskap vil være med å videreutvikle tjenesten i en spennende framtid.

BUK har i dag nærmere 250 dyktige medarbeidere (ca. 200 årsverk) som yter spesialisthelsetjenester til Sør-Rogalands barne- og ungdomsbefolkning. Fagmiljøet preges av et aktivt forskningsmiljø, en systematisk forbedringskultur og godt samarbeid internt og eksternt samt sterk dedikasjon.

Avdelingssjefen har det samlede ansvaret for drift og utvikling av BUK. Dette innebærer et overordnet ansvar for alt personell, økonomi, aktivitet, fag, og kvalitet/HMS. Avdelingssjefen inngår i Kvinne- og barneklinikkens ledergruppe og har dermed et medansvar for at klinikken når sine mål. Klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken er nærmeste overordnede.

Helse Stavanger HF er i gang med planleggingen av et nytt sykehusbygg. Det er derfor store forventinger til at fagmiljøet/ledelsen bidrar til at tjenesten utvikles på en god og hensiktsmessig måte framover.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til at sykehuset, klinikken og avdelingen oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur.
 • Bidra til overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av sykehusets, klinikkens og avdelingens faglige mål og satsingsområder.
 • Bidra til at avdelingen gir kvalitativt gode tjenester. Dette innebærer bla. å være en pådriver for å tilrettelegge for effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet
 • Bidra til å videreutvikle en forbedringskultur som motiverer til kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling
 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning innen eget området og i klinikken som helhet, herunder utarbeide kompetanseplaner.
 • Bidra til god rekruttering av relevant personell. 
 • Ansvar for at avdelingen er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og aktuelle budsjettrammer.
 • Sikre at avdelingens virksomhet drives innenfor gjeldende rammer. Delta i årlig budsjettarbeid inkludert prioriteringsdiskusjoner på klinikknivå
 • Sikre en åpenhetskultur, god avvikshåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten.
 • Ansvar for at det gode samarbeidet internt i SUS og eksternt (bla. kommuner, andre sykehus og brukerorganisasjoner) videreføres.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Relevant helsefaglig eller medisinsk utdanning og erfaring
 • Relevant lederutdanning og erfaring er ønskelig
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling- og forbedringsarbeid er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Godt kjennskap til lov- og avtaleverk.
Personlige egenskaper
 • Åpen, ærlig, transparent og både faglig og personlig tillitvekkende og trygg
 • Strategisk tilnærming med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, teambygger
 • Personlig egnethet vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende lederstilling
 • Kompetente og faglig sterke medarbeidere. Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Stor påvirkningsmulighet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon
Henning Garsjø
Divisjonsdirektør
909 20 015

Arbeidssted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.