fbpx Studiesjukepleiar | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Studiesjukepleiar

"The ALIENS Study - ArtificiaL IntelligencE in Neonatal Sepsis" er eit nasjonalt forskingsnettverk som utgår frå Helse Førde, med eit langsiktig mål om å bruke teknikkar innanfor kunstig intelligens til å få ned antibiotikabruk hos nyfødde. Diagnosen sepsis (også kalla alvorleg blodforgifting) er utfordrande å setje, og mange nyfødde vert behandla "for sikkerheits skuld".

Vi håpar å utvikle verktøy som kan brukast av klinikarar til å bli meir treffsikre i å setje ein slik diagnose, slik at vi både unngår å behandle nyfødde som ikkje har behov for antibiotika, og klarar å starte opp behandling på eit tidlegare tidspunkt for nyfødde som har ein slik alvorleg infeksjon i kroppen.

Oppstart stilling snarast mogeleg.

Arbeidsperioden er fram til 31.07.2020 med moglegheit for forlenging dersom vi får meir midlar til studien. 

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektet ønskjer ein studiesjukepleiar som kan bidra til å kvalitetssikre prosjektet og etterfylle og registrere innsamla pasientdata
 • Funksjon som lokal superbrukar for VieDoc (dataregistreringssystemet)
 • Koordinerande rolle i datainnsamlinga
 • Andre prosjektoppgåver ved behov

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Tidlegare forskingserfaring vert ikkje krevd, men kan vere ein fordel
 • Erfaring med arbeid innan nyføddmedisin vert ikkje krevd, men vil trekke i positiv retning
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • Det er ein fordel med engelskkunnskapar
 • Gode IT-kunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Ryddig og strukturert, og som kan halde god oversikt
 • Høg arbeidskapasitet
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon, men også evne til å jobbe sjølvstendig
 • Interesse for, og ferdigheiter i å jobbe på pc
 • Interesse for forsking og kvalitetsarbeid er ein fordel
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Spennande og ansvarsfulle oppgåver
 • Fleksibel arbeidstid, med moglegheit for heimekontor
 • Moglegheit for å vere med på å bygge opp forskingsaktivitetar i Helse Førde
 • Bidra til utvikling av framtidsretta verktøy som betrar diagnostikk hos nyfødde
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Stillingsprosent 20

Kontaktinformasjon

Jobin Kotakkathu Varughese
Prosjektleiar, The ALIENS Study
(+47) 995 42 303

Solveig Horstad Berget
Avdelingssjef Barne- og ungdomsavdeling
(+47) 578 39 116


Arbeidsstad
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Norge

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert.

Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.