• Hospice Lovisenberg

  ... Smerter, kvalme og pårørendearbeid. Mål, metode og materiale Målet var å: - beskrive virksomheten de første ... 1997 14: Bøe KG. Åndelig omsorg - sanselig nærvær. En kvalitativ psientundersøkelse. Hovedfagsoppgave. Universitetet i Oslo: Det6 ...

  Fagutvikling
 • - I samme båt Gruppeveiledning for avdelingsledere

  Denne artikkelen bygger på en kvalitativ studie med bruk av fokusgruppeintervju, og handler om faglige ...

  Fagutvikling
 • Bruk berøring bevisst

  ... mange mennesker opplever i forbindelse med berøring. Metode Vår problemstilling fokuserer på sykepleieres erfaringer og oppfatninger, derfor var det naturlig å velge en kvalitativ tilnærming. Vi laget en intervjuguide (5) på bakgrunn av egne ...

  Fagutvikling
 • Aktiv bruk av pleieplan

  ... av systematisk fokus på pleieplanen i daglig drift. Metode Alderspsykiatrisk post er en sengepost som omfatter 14 sengeplasser ... dette trengs det andre typer undersøkelser, for eksempel en kvalitativ gjennomgang av pleieplaner etter oppsatte kriterier for god ...

  Fagutvikling
 • Gir ny giv

  ... av deltagelse i form av bedring i pasientomsorgen. I en kvalitativ studie hevdet både sykepleiere og ledere at det skjedde ... med evalueringsspørsmål med utgangspunkt i en tidligere kvalitativ studie om deltagelse i kliniske stiger (18). Spørsmålene hadde ...

  Fagutvikling
 • Å vurdere kunnskap

  ... debatt blant kvalitative forskere om nytten av sjekklister i kvalitativ forskning. Men det er enighet om at de må brukes med forsiktighet. ... spørsmålet om det var hensiktsmessig å bruke kvalitativ metode for å besvare akkurat dette spørsmålet eller denne problemstillingen. ...

  Forskning
 • Gadamers hermeneutikk

  ... er både i et historisk og nåtidig perspektiv en anerkjent kvalitativ metode i humanvitenskapen. På den annen side framkommer det arbeider innen ...

  Forskning
 • Å lete etter svar

  ... Jamtvedt og medarbeidere (7). Dersom du er på leting etter kvalitativ forskning bør du lese og følge rådene du finner i artikkelen til ... dør på sykehjem? Dette er spørsmål som best besvares med kvalitativ forskning. Men et søk i Clinical Queries via PubMed (søkeord: ...

  Forskning