• Dokumentasjon og journalføring i helsesøsters arbeid

  ... klart at helsesøster er ansvarlig for å undersøke flest psykososiale sider ved barnets helse, mens legen er hovedansvarlig for fysiske ... barnets eventuelle behov for utvidet tilbud og spesielle tiltak (3:16). Både i «Veileder for helsestasjons- og ...

  Fagutvikling
 • Terapeutisk fotfølging

  ... som er spesielt risikofylte. Et tredje perspektiv er det psykososiale. Ulike traumer og ekstreme situasjoner i fortid eller nåtid kan ... av pasientens lidelse og impulsivitet, vil denne form for tiltak ofte skje innenfor rammer av en lukket post, med reduserte muligheter ...

  Fagutvikling
 • Lungepasienter med langtidsoksygenterapi - en forsømt gruppe i norsk helsevesen

  ... om sykdommen, medikamenter og behandling, kostveiledning, psykososiale aspekter som angst og mestring, pusteteknikker, sex og samliv, ... rehabiliteringsplan skal inneholde de nødvendige tiltak, og sikre at de ulike tiltakene samordnes i tid og innhold, slik at ...

  Fagutvikling
 • Et bedre liv for barn med psykisk syke foreldre

  ... virke stille, oppmerksomme og flinke. Samtidig kan de ha psykososiale symptomer, de tviler på sin egen verdi og er ensomme. ... Her må vi også ta høyde for variasjon. Vi må aldri lage tiltak som tilpasses et teoretisk bilde, men forholde oss til det enkelte barn ...

  Fagutvikling
 • Helserelatert livskvalitet hos pasienter med gallegangsskader

  ... av livskvalitet gjerne knyttes til å beskrive fysiske og psykososiale reaksjoner på helse, sykdom og behandling (9). I denne studien ... pasientene er det ekstra viktig at det blir satt i gang tiltak tidlig etter at skaden har oppstått. Pasientene som ble operert ...

  Fagutvikling
 • Hospice Lovisenberg

  ... De fysiske symptomene er langt oftere dokumentert enn de psykososiale og åndelige behov. For tiden arbeider Norsk forening for ... til dokumentasjon. Den skal «tjene som oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, og hvilke observasjoner og vurderinger som er gjort. ...

  Fagutvikling
 • Omsorg i tide og utide

  ... at sykepleierne savner en mulighet til å benytte sin psykososiale kompetanse i praksis (13). Her er det igjen synlig et gap mellom ... pleieplaner for pasientene ved hjelp av standardiserte tiltak, for så å individualisere planene. Hvert tiltak var tidsberegnet, men ...

  Fagutvikling
 • Senter for sjeldne sykdommer og syndromer - Initiativ, nytteverdi og dilemmaer

  ... og rådgivning om medisinske, pedagogiske og psykososiale forhold knyttet til 16 sjeldne diagnoser. Fordi diagnosene er ... sin heim og kvardag. Det er i kommunane ein best kan utvikle tiltak som motverkar passivitet og sosial isolasjon.» I noen tilfeller reiser ...

  Fagutvikling
 • Jordmor som katalysator

  ... tar imot den veiledning og råd de kan få hos oss. Psykososiale prosesser I boka til Stern En mor blir til viser han ... 1.95. 10. Sosialdepartementet. St.meld.nr. 69 (1991-92) Tiltak for rusmiddelmisbrukere. 11. WHO, Safe Motherhood. Rapport fra en ...

  Fagutvikling
 • Akkurat som høy feber

  ... man befinner seg i. Cullberg (7,8) peker på fire psykososiale aspekter ved en psykisk krise; 1) den utløsende situasjon, 2) ... en arena for samtaler og forhandlinger om videre kontakt og tiltak. Teammedlemmene beskriver to typer av forhandlinger. Den første er en ...

  Forskning