Innflytelse på jobben er viktig

Etikk
Illustrasjon
BRIKKER: Arbeidsforhold er underpress. Det går utover arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten.

Grunnbemanning og turnus er for viktig til å overlates til arbeidsgiver alene.

Etikk handler ofte om dilemmaene hver enkelt av oss møter i arbeidshverdagen. Men vi kan løfte blikket og se at etikk også handler om anstrengelser for å oppnå det gode i våre liv og for å bygge og ta vare på gode samfunn.

Helsetjenester er noe fundamentalt i alle samfunn og en forutsetning for gode liv. Samfunnets evne til å gi omsorg til de mest sårbare kan si noe om hvor godt samfunnet er.

Tilstrekkelig antall personer

Helsetjenester og omsorg er avhengig av tilstrekkelige rammer for å fungere. Pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og god omsorg trenger tilstrekkelig antall personer på arbeid og en kompetanse som er på høyde med pasientenes behov.

Arbeid er en vesentlig del av våre liv. Det har verdi både for den enkelte og for samfunnet. Foruten nødvendig lønnsinntekt gir det mening, verdighet og kan bidra til god helse hos den enkelte. Også her må bemanning og kompetanse stå i forhold til kravene arbeidet stiller. Bemanningsplan og turnus er nøkkelen for både kvalitet og arbeidsvelferd.

Min hverdag

Jeg er heldig og arbeider i en palliativ avdeling som har god kompetanse og en bemanning som de fleste dager er tilstrekkelig for å møte pasientenes behov. Jeg er alene på natt, men har en oversiktlig pasientgruppe. Oppgavene er som oftest håndterbare. Jeg har fast arbeid, går i en forutsigbar turnus og jeg har den stillingsstørrelsen jeg ønsker. Jeg har også en tillitsvalgt som forhandler turnus for meg, og en leder som legger til rette for studier, fagutvikling og verv utenom nattstillingen.

Jeg kunne vært verre stilt på et arbeidssted hvor jeg hadde ansvar for alvorlig syke og døende i tillegg til et stort antall andre pasienter. Eller jeg kunne vært uten fast arbeid og avhengig av å jage vakter. Turnusen kunne også ha vært fleksibel alt etter arbeidsgivers behov og uten en tillitsvalgt som ivaretok mine behov for hvile, sosialt liv og forutsigbarhet.

Bemanning og kunnskap

Internasjonal forskning viser en sammenheng mellom sykepleierbemanning og pasientsikkerhet. RN4cast-studien viser at dødeligheten blant pasienter på sykehus varierer med antall pasienter sykepleierne har ansvaret for og sykepleiernes utdanning.

I Norge synliggjør Helsetilsynet et stort behov for å sikre at helsepersonell i kommunene har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta gamle pasienters behov for forsvarlig medikamenthåndtering og tilstrekkelig ernæring. Jan-Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen peker i sin bok Nærhet og distanse på at tilstrekkelig tid er en knapp ressurs i omsorgssektoren, men en forutsetning for god omsorg og for at pasienten kan erfare å være i trygge hender.

Et kvinneyrke

Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert og har sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Sykefraværet er høyt. Reell pensjoneringsalder er lav, og andelen som arbeider deltid med begrunnelse i dårlig helse er høy.

Arbeidstilsynet peker på manglende samsvar mellom oppgaver og bemanning på sykehus og i hjemmesykepleien. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidet skal være helsefremmende og gi trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidet skal også tilpasses den enkeltes forutsetninger og livssituasjon.

For Norsk Sykepleierforbund er det et viktig mål at det skal være mulig å stå i hel stilling fram til pensjonsalder. Arbeidstilsynet krever at virksomhetene gjør forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordningene, og understreker at forsvarlige arbeidstidsordninger er godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. De peker også på sammenhengen mellom uforsvarlige arbeidstidsordninger og uheldige virkninger for pasientene.

Kvaliteten på tjenestene til pasientene og arbeidsvelferden stiger ikke alltid i takt med tilførte ressurser, men bemanning og ressurser under et forsvarlig nivå vil nødvendigvis gå utover kvalitet og velferd.

Under press

Arbeidstidsutvalget (NOU 2016:1) sin innstilling viser at arbeidsgiver ønsker større innflytelse på arbeidstid og organisering av arbeidet uten samarbeid med tillitsvalgte. Samtidig er det et press i alle sektorer i retning av at flere oppgaver skal utføres av færre personer. Det presses også på for å få flere kortvakter, mer ubekvem arbeidstid og kortere hviletid mellom vaktene.

Sykehusene og kommunale helse- og omsorgstjenester må forholde seg til trange økonomiske rammer. Dessverre synes de «harde verdiene», som målbare resultater og økonomi, å dominere over de myke omsorgsverdiene som er vesentlige for kvalitet på tjenestene til pasientene og for arbeidsvelferd.

Dessuten styres mange sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester av ledere som har egeninteresse knyttet til å nå virksomhetens mål. FAFO viser i sin rapport fra 2008 at toppledernes lønnsutvikling i kommunene ofte er koplet til resultatoppnåelse, og virksomhetens økonomi er det tyngste resultatmålet.

Linn Herning påpeker i sin bok Velferdsprofitørene at bemanningsplan og turnus i private virksomheter kan betraktes som forretningshemmeligheter, og at tillitsvalgte ofte har begrenset mulighet til medvirkning. En vesentlig målsetting for privat virksomhet vil være fortjeneste. Offentlig innsyn i bemanningsplan og turnus ville avslørt at jakten på fortjeneste går på bekostning av kvalitet og anstendige arbeidsvilkår.

Nøkkelen er samarbeid

Demokrati og åpenhet er en viktig verdi i samfunnet, også på arbeidsplassene. Vår velferd er tuftet på samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og myndigheter. Forskning viser at sykepleiere tåler både stress og ugunstig arbeidstid bedre når de har innflytelse på arbeidstiden. Arbeidstilsynet peker på at de som lykkes, har et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte. Ledelse og tillitsvalgte kan sammen legge planer for en virksomhet som ivaretar «myke verdier».

Bemanningsplan og turnus er avgjørende for pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og god omsorg. Det er avgjørende for arbeidsvelferd og for et inkluderende arbeidsliv. Når så viktige verdier står på spill for den enkelte og for samfunnet, blir det et dilemma om avgjørelsene overlates til arbeidsgivere med snevre interesser knyttet til egen virksomhet, stilling eller fortjeneste.