Juryens begrunnelse

Nyheter

Årets akuttpsykiatripris består av et oljemaleri, et diplom og en sjekk på 10.000 kr. I tillegg vil årets vinner bli invitert til å holde et innlegg ved neste års konferanse.

Akuttpsykiatriprisen 2017 går til inntaksposten ved psykiatrisk akuttavdeling, Lovisenberg Sykehus. Dette er et klinisk miljø som siden 2013 har hatt et prosjekt med hensikt å bidra til modernisering av norsk akuttpsykiatri ved bla. å redusere generell bruk av tvangsmidler.

Gjennom systematisk tilnærming, tydelig lederforankring og et uttalt ønske om endring har de klart å sette fokus på og redusere bruk av mekaniske tvangsmidler. Utviklingen av prosjektet omfatter blant annet miljøterapeutiske intervensjoner, egenutviklede intervjuskjema, veiledning på aggresjonsforebygging, deeskalerende teknikker samt prosedyrer for konflikthåndtering. Prosjektet har så langt hatt hovedfokus på alternative løsninger til mekaniske tvangsmidler, for håndtering av aggressiv og selvskadende atferd. I prosjektperioden er denne type tvangsbruk redusert med 85%.

Prosjektet er forankret i både leder- og personalgruppen, og har utviklet rutiner til bruk i avdelingen på bakgrunn av klinisk erfaring og forskningslitteratur.

Styrets begrunnelse for valg av årets prismottaker er at dette prosjektet har vært eksemplarisk i en tid hvor fokus på feil bruk og for mye tvang har preget dagsorden, spesielt høsten 2016. Prosjektet viser at det umulige er mulig gjennom forholdvis enkle, men klart tydelige grep, og en vilje både fra dedikerte fagpersoner, et helt postmiljø, men også fra ledelsen om å kritisk gjennomgå egen praksis og intervenere deretter. I tillegg til å endre ansattes holdning til beltebruk, satte avdelingen i verk en rekke tiltak. Hvor man har fokus på forebygging, tematisere og systematisere tidlig voldsadferd, bruk av lempeligere midler og for å øke terskelen for å bruke mekaniske tvangsmidler.

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri mener at dette prosjektet er en verdig vinner da prosjektet allerede kan vise til gode resultater, gjennom systematisk holdningsarbeid, i tillegg til enkelttiltak som de fleste enheter nok kan gjøre noe med. Prosjektet viser at det er mulig å endre og vi vil spesielt trekke frem den tverrfaglige jobbingen dette prosjektet bærer preg av med involvering fra ulike faggrupper, med ulik kompetanse som drar i samme retning. Vi tenker at det er en forutsetning for å få til slike resultater.