Forskning Fagfellevurdert
Gynekologstol

Det norske screeningprogrammet for livmorhalskreft har høye kostnader, men pengene gir verdier.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier i samtale med pasient

Sykepleiere trenger tid og opplæring for å oppfylle kreftpasienters rett til individuell plan.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier foran PC

E-meldinger kan bidra til mer direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og fastlegen, og bedre kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom disse.

Forskning Fagfellevurdert
Tabletter
Legemiddelsamstemming:

Det er mulig å få ned antall feil i pasientenes legemiddellister ved innleggelse, ved å jobbe systematisk med innhenting av legemiddelinformasjon.

Innspill
Irmelin Kjelaas
Det viktigste er at forskningen er tilgjengelig for dem den dreier seg om, skriver Irmelin Kjelaas.
Forskning Fagfellevurdert
Eldre kvinnelig pasient i sykehusseng
Reformeffekt:

Kortere liggetid blant eldre i sykehus er en effekt av samhandlingsreformen og ikke av økt sykepleiekompetanse i kommunehelsetjenesten. Det viser ny studie.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Forside Forskning 1-2015
I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.

SISTE FAGUTVIKLING

Kontaktsykepleiere har god nytte av kurs i anerkjennede veiledning. Det gir også bedre læring og trivsel for studentene.

Felles fag- og prosedyredager har styrket samarbeidet mellom sykehus og kommuner i Agder.

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Et tettere samarbeid mellom pårørende til pasienter og ansatte kan gjøre sykehjem til et bedre tilbud, mener Trude Brita Nergård.

Viktig informasjon relatert til sykepleie formidles ikke i elektronisk innleggelsesrapport.

Pasienter med moderat funksjonsnedsettelse etter hjerneslag kan få et godt rehabiliteringstilbud hjemme. 

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier steller såret til en pasient

Undersøkelsen viser at sykepleiekompetansen i hjemmesykepleien oppleves som tilfredsstillende, men ikke tilstrekkelig.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at "avveiende tilpasning" er helsesøstres viktigste strategi for å håndtere utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy i skolehelsetjenesten.

Vi takker alle som har vært fagfeller for Sykepleien Forskning i 2014.

Innspill
Det er lite forskning på sykepleiefaget per se.
Innspill
Profesjonsfagene trenger en viss akademisk tilnærming for å reflektere over egen praksis.
Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at det er en sammenheng mellom fravær og treskift-turnus blant kvinnelige sykepleiere.