Forskning Fagfellevurdert
Essay:

Det er vanskelig å definere smerte på en måte som tilfredsstiller normen om tilslutning til en allmenn og akseptabel forståelse.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Fra Helsebiblioteket:

På Helsebiblioteket.no finner du flere verktøy som kan hjelpe deg ved administrering av legemidler.

Nytt og nyttig:

Spørsmålet er ikke om pasienter skal medvirke, det er heller hvilken form en slik medvirkning skal ha og hvordan den skal gjennomføres.

Forskning Fagfellevurdert

Studien belyser aktuelle utfordringer knyttet til akselererte pasientforløp, der det forventes at pasientene deltar aktivt i postoperativ mobilisering og smerterapportering.

Forskning Fagfellevurdert

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at operasjonssykepleiere i stor grad opplever sin egen kompetanse som tilfredsstillende.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.

SISTE FAGUTVIKLING

Det er viktig å sørge for tverrfaglig og pasientsentrert omsorg til eldre pasienter som skal hjem fra sykehus.

Kjønnsdeling eller oppdeling i mindre grupper kan gi bedre læring i seksualitet. 

Helsefremmende tilnærming i skolehelsetjenesten kan bidra til å fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Bruk av kombinerte stillinger kan bedre samarbeidet mellom utdanning og praksis.

Tall må telles. Det sikrer både god pasientbehandling og sykepleiernes innflytelse på eget arbeid. 

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

ForskningInnspill
Pasientene skal ha fremragende behandling uansett hvor de befinner seg i pasientforløpet. Sykepleiere med master bidrar til dette.
Forskning Fagfellevurdert
"En overdose er ikke en overdose"

Sykepleieres erfaringer viser at både indivisuelle, kulturelle og strukturelle forhold synes å ha betyddning ved overdosedødsfall.

ForskningInnspill
Det positive språket om sykdom har sine begrensninger.
Forskning Fagfellevurdert

Studien tyder på at pasienter med alvorlig psykisk lidelse og skadelig bruk av cannabis og alkoho  har høyere risiko for voldsutøvelse hvis de også lider av vrangforestillinger.

Forskning Fagfellevurdert

24 sykepleiere dro til London og Østfronten under første verdenskrig for å pleie sårete soldater. Studien løfter frem deres erfaringer og bakgrunnen for at de dro i NSFs regi.

Forskning Fagfellevurdert
Liverpool Care Pathway:

Studien viser at Liverpool Care Pathaway, styrket beredskapen og økte bevisstheten hos personalet for døende pasienter og deres pårørende.