Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.

Studien viser at deltakernes mestringsforventning og selvfølelse økte betydelig ett år etter fullført Startkurs.

Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Innspill
Vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på kunnskapsformidling om resistente bakterier.
Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at kvinnene så på fedmeoperasjon som siste utvei og derfor ikke tok innover seg at behandlingen kunne medføre komplikasjoner.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at hjemmesykepleieren forsøker å gi den nedstemte pasienten "det lille ekstra" ved å skyve på andre arbeidsoppgaver.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at gode relasjoner mellom beboere på sykehjem og mellom beboerne og de ansatte øker pasienttilfredsheten.

nye doktorgrader

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.


Siste utgave

Forside Forskning nr. 3 2014

SISTE FAGUTVIKLING

Nye rutiner for ernæringsarbeideti sykehjem møtte motstand blant de ansatte.

Mentalisering kan bidra til øktforståelse og innlevelse i arbeidet med LAR-pasienter. 

Hva rommer begrepet barmhjertighet, og kan en utvidet forståelse inspirere til utøvelse av god sykepleie? 

Mange kvinner lite smerter og kvalme etter operasjonen.

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at deltakernes mestringsforventning og selvfølelse økte betydelig ett år etter fullført Startkurs.

Forskning Fagfellevurdert
En mixed methods studie:

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.

Forskning Fagfellevurdert
Ungdom og kondombruk

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.

Forskning Fagfellevurdert

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.

Oppsummert forskning

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.