Innspill
Inga Marte Torkildsen
Vold og krenkelser i barndommen gir alvorlige helseproblemer.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Forskning Fagfellevurdert
Kompresjon av arteria radialis med kompresjonsrull
En randomisert kontrollert studie:

Bruk av kompresjonsrull gir lavere forekomst av blødning sammenliknet med to andre kompresjonsmetoder.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne gir baby melk av flaske

Mange helsesøstre oppfatter innvandrermødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse som lavere enn hos norske mødre.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier på Barneintensivavdeling

Sykepleiernes personlighet har betydning for hvordan foreldrene opplever å ha barn innlagt i intensivavdeling.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier måler blodsukkeret til eldre mann på sykehjem

Sykehjem følger ikke forskningsbaserte retningslinjer for oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem. 

Forskning Fagfellevurdert
En hånd som fyller ut et skjema

Bruk av PAID i konsultasjoner kan bidra til at personer med diabetes involveres mer i beslutninger knyttet til egen sykdom.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Eldre mann med blodsukkermåler på sykehjem
Diabetes på sykehjem.

SISTE FAGUTVIKLING

Ambulante akutteam trener for å bedre sikkerheten og unngå voldsepisoder.

For å dekke vår tids behov for sykepleie, bør det være forpliktende med refleksjonsgrupper i praksis. 

Sykepleier har en viktig rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av unge slagrammede.

Å utvikle tverrfaglige hjelpemidler på tvers av etater er nødvendig for å øke pasientsikkerheten for eldre i overgangen mellom sykehus og kommune.  

Vurdering av studenters prestasjoner i praksis spriker og skaper usikkerhet om kvaliteten på opplæringen. 

"Etter bruddet-klinikk" ledet av sykepleiere kan forhindre nye hoftebrudd.

Forskning Fagfellevurdert
Pasient i respirator på intensivavdeling

Innføring av retningslinjer medførte at intenisvpasientene fikk mer enteral og mindre parenteral ernæring.

Forskning Fagfellevurdert
Eldre kvinne med rullator

Trening kan gjøre det enklere for kvinner med osteoporose og vertebralfraktur å fungere i hverdagen og styrke selvfølelsen deres. 

Forskning Fagfellevurdert
Hode, smerter
Essay:

Det er vanskelig å definere smerte på en måte som tilfredsstiller normen om tilslutning til en allmenn og akseptabel forståelse.

Administrering av legemidler
Fra Helsebiblioteket:

På Helsebiblioteket.no finner du flere verktøy som kan hjelpe deg ved administrering av legemidler.

Sykepleier og pasient
Nytt og nyttig:

Spørsmålet er ikke om pasienter skal medvirke, det er heller hvilken form en slik medvirkning skal ha og hvordan den skal gjennomføres.

Forskning Fagfellevurdert
Mann med krykker

Studien belyser aktuelle utfordringer knyttet til akselererte pasientforløp, der det forventes at pasientene deltar aktivt i postoperativ mobilisering og smerterapportering.