Forskning Fagfellevurdert

Videopptak som læringsaktivitet i praktiske studier kan både fremme og hemme læring.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Nytt og nyttig:

Det stilles like høye krav til kvalitet på kvalitative studier som på kvantitative studier.

Forskning Fagfellevurdert
Gynekologstol

Det norske screeningprogrammet for livmorhalskreft har høye kostnader, men pengene gir verdier.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier i samtale med pasient

Sykepleiere trenger tid og opplæring for å oppfylle kreftpasienters rett til individuell plan.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier foran PC

E-meldinger kan bidra til mer direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og fastlegen, og bedre kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom disse.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Forside Forskning 1-2015
I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.

SISTE FAGUTVIKLING

Praksis i utlandet gir et innblikk i helsetjenesten i andre deler av verden, og bidrar til refleksjon knyttet til temaer som handler om kulturell kompetanse og mangfoldig perspektiv på sykepleie. 

D-Catch er et granskningsinstrument for å vurdere sykepleiedokumentasjon. Prosessen med å tilpasse det til norsk språk og kultur innebar også videreutvikling. 

Kontaktsykepleiere har god nytte av kurs i anerkjennede veiledning. Det gir også bedre læring og trivsel for studentene.

Studenter og sykepleiere ved postoperativ avdeling ble mer bevisste på egen kommunikasjon.

Erfaringsutveksling kan bidra til å styrke det kliniske læringsmiljøet. 

Utenlandske sykepleiere som jobber i Norge opplever mange utfordringer.

Forskning Fagfellevurdert
Tabletter
Legemiddelsamstemming:

Det er mulig å få ned antall feil i pasientenes legemiddellister ved innleggelse, ved å jobbe systematisk med innhenting av legemiddelinformasjon.

Innspill
Irmelin Kjelaas
Det viktigste er at forskningen er tilgjengelig for dem den dreier seg om, skriver Irmelin Kjelaas.
Forskning Fagfellevurdert
Eldre kvinnelig pasient i sykehusseng
Reformeffekt:

Kortere liggetid blant eldre i sykehus er en effekt av samhandlingsreformen og ikke av økt sykepleiekompetanse i kommunehelsetjenesten. Det viser ny studie.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier steller såret til en pasient

Undersøkelsen viser at sykepleiekompetansen i hjemmesykepleien oppleves som tilfredsstillende, men ikke tilstrekkelig.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at "avveiende tilpasning" er helsesøstres viktigste strategi for å håndtere utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy i skolehelsetjenesten.

Vi takker alle som har vært fagfeller for Sykepleien Forskning i 2014.